INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO LAPKRIČIO 9–29 DIENOMIS

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, remiantis Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. AV-1152 „Dėl švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo karantino metu“, lapkričio 9–29 dienomis:
    Pradinio ugdymo programa vykdoma kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu.
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos vykdomos mišriu būdu keičiant nuotolinį ir
kasdieninį mokymo organizavimo būdus srautais (5-8 klasės, I-IV g klasės) kas savaitę.
Neformaliojo švietimo pagal gimnazijos ugdymo planą programos, pailgintos dienos
grupės veikla vykdoma kasdieniniu ugdymo proceso organizavimo būdu.
    Ugdymo procesas organizuojamas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygas.

       Direktorė Jūratė Kavoliūnienė

spacer