Darbo užmokestis

      Nauja Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, įsigaliojusi nuo  2019 – 09-01

        Pandėlio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos dokumentų pakeitimai.

       Pandėlio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos papildomi dokumentai

       2018 m. I ketvirtį Pandėlio gimnazijoje dirbo 30 pedagogų, kuriems patvirtinta 33.79 pedagoginių normų.
Jiems suteiktos kvalifikacinės kategorijos: mokytojo eksperto – 1 mokytojui , mokytojo metodininko – 8 mokytojams, vyresniojo mokytojo – 19 mokytojų, mokytojo – 2 mokytojams.
Vidutinis pedagogų pedagoginis darbo stažas 26.1 m.
Administracijos ugdymo reikalams ir pagalbos mokiniui 2018 m. I ketvirtį patvirtinti 7.25 etatai: iš jų administracijos 2 et., pagalbos mokiniui 3.75 et., bibliotekininkų 1.5 et. Dirbo 7 darbuotojai.
2018 m. I ketvirtį Pandėlio gimnazijoje patvirtinta 30.0 aptarnaujančio personalo etatų: iš jų administracijos ūkio reikalams 3.5 et. ir techninių darbuotojų 26.5 et. Dirbo 30 darbuotojų.
Darbo užmokesčio nustatymo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 bei jo pagrindu gimnazijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-258 patvirtinta „Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema“.
2018 m I ketv. priskirtojo darbo užmokesčio vidurkiai (neatskaičius mokesčių) Eur:
vidutinis vadovų ir jų pavaduotojų 1308.14;
vidutinis pagalbos mokiniui darbuotojų 696.43;
bibliotekininkų -pareigybės lygis A2 715.50;
vidutinis mokytojo darbo užmokestis 608.76.
Vidutinis administracijos ūkio reikalams darbuotojų darbo užmokestis:
pareigybės lygis A 819.46 ;
pareigybės lygis B 706.01;
pareigybės lygis C 438.20;
vidutinis aptarnaujančio personalo darbuotojo darbo užmokestis
pareigybės lygis C 445.29
pareigybės lygis D 415.76