Laisvos darbo vietos

     Rokiškio r. Pandėlio gimnazijoje skelbiama atranka psichologo/psichologo asistento pareigoms užimti (0,5 etato).

Darbo pobūdis:
vaiko galių ir sunkumų, raidos ypatumų, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, vaiko brandumo mokytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įvertinimas;
ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdų numatymas, bendradarbiaujant su mokytojais, specialiaisiais pedagogais logopedais, socialiniu pedagogu ir kitais su vaiku dirbančiais specialistais;
dalyvavimas įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas šių problemų sprendimo klausimais;
individualių rekomendacijų rengimas vaiko psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

Reikalavimai pretendentams:
Psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikaciniai laipsniai arba psichologo kvalifikacija (specialybė), įgyta baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas.
Gebėjimas savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti.
Pareigingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Privalumai:
Vaikų vertinimas DISC metodika.
Dalyvavimas projektuose.
Prevencinių programų rengimas.

Pareigybės lygis: A1.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 7,43 – 9,71 BD.
Pareiginė alga 1 et. prieš mokesčius: 1315,11 – 1718,67 Eur.
Pareiginės algos dydis nustatomas atsižvelgiant į turimą pedagoginio darbo stažą bei kvalifikacinę kategoriją vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.
Pareigybės dydis: 0,5 et.
Darbo pradžia: 2022 m. sausio 1 d.
Darbo laiko norma per savaitę įskaitant kontaktinį ir nekontaktinį darbą: 18 val.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:
Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
Gyvenimo aprašymą.

Pretendentai prašymą dalyvauti atrankoje ir gyvenimo aprašymą siunčia elektroniniu paštu pandeliogimnazija@gmail.com
Dokumentai priimami iki 2021 m. gruodžio 15 d.
Atrankos būdas: pokalbis.
Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, bus informuoti prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. 8 610 67 261 ir el. p. pandeliogimnazija@gmail.com