Laisvos darbo vietos

    KONKURSAS ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS EITI

Įstaigos pavadinimas:
Rokiškio r. Pandėlio gimnazija, biudžetinė įstaiga, buveinė – Panemunio g. 25, Pandėlys, Rokiškio r., kodas 301843565.
Pareigybė:
Vyriausiasis buhalteris, pareigybės lygis A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (aktualia redakcija) ir atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį.
Reikalavimai pretendentui
1. Vyriausiasis buhalteris turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą finansų/ buhalterijos/ ekonomikos studijų kryptyse;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį finansų administravimo srityje;
1.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, direktoriaus įsakymus, reglamentuojančius viešojo subjekto finansinę apskaitą ir vyriausiojo buhalterio vykdomas funkcijas;
1.4. gebėti praktiniame darbe taikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS);
1.5. mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS).
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:
2.1. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir vadovauti darbuotojų grupei;
2.2. gerai mokėti lietuvių kalbą;
2.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
2.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, gebėti dirbti Microsoft Office programomis, skaitmeninėmis dokumentų valdymo sistemomis;
2.5. būti sąžiningu ir pareigingu.
3. dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo sprendimą priima Gimnazijos direktorius;
Darbuotojo funkcijos:
1. Vyriausiojo buhalterio pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. rengia ir vykdo gimnazijos apskaitos politiką, teikia siūlymus jos tobulinimui;
1.2. planuoja ir sudaro gimnazijos biudžetą, užtikrina jo vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
1.3. organizuoja buhalterinę apskaitą gimnazijoje;
1.4. rengia gimnazijos išlaidų sąmatas, užtikrina patvirtintų sąmatų teisingą vykdymą, atsako už biudžetinių lėšų naudojimą pagal tikslinę paskirtį.
1.5. vykdo visų piniginių lėšų, atsargų, trumpalaikio ir ilgalaikio turto apskaitą, atsiskaitymus su tiekėjais, buhalteriniuose dokumentuose fiksuoja operacijas, susijusias su lėšų cirkuliacija, pildo buhalterinės apskaitos formas, saugo ir teikia gimnazijos archyvui buhalterinės apskaitos dokumentus;
1.6. organizuoja ir užtikrina materialinių vertybių inventorizaciją;
1.7. užtikrina darbo apmokėjimui skirtų lėšų teisingą naudojimą, jei reikia, dalyvauja ir konsultuoja nustatant tarnybinius atlyginimus;
1.8. vykdo išlaidų kontrolę ir užtikrina veiksmingą išteklių naudojimą bei finansinės drausmės laikymąsi;
1.9. buhalterinę apskaitą vykdo Rokiškio savivaldybės FVAIS (Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema) ir VSAKIS (Viešojo sektoriaus ir apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema) programose;
1.10. prižiūri kitų buhalterių vykdomas finansines operacijas, vertina jų veiklą;
1.11. sudaro finansines atskaitomybes ir, jas patvirtinus gimnazijos direktoriui, teikia steigėjui, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms atitinkamoms institucijoms, užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir kad atskaitomybė būtų laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai;
1.12. gimnazijos interneto svetainėje skelbia metinių ir ketvirtinių finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo ataskaitas ir informaciją apie darbuotojų darbo užmokestį;
1.13. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.
1.14. rengia sprendimų, aiškinamųjų raštų, direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;
1.15. konsultuoja gimnazijos direktorių, direktoriaus pavaduotojus, padalinių vadovus ir tiesiogiai pavaldžius darbuotojus finansų klausimas;
1.16. atstovauja gimnazijai, jei yra poreikis, derybose, renginiuose, seminaruose, viešųjų projektų svarstymuose;
1.17. rengia strateginius ir investicinius planus, biudžeto projektų sąmatas, užtikrina nustatytų ataskaitų parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms institucijoms;
1.18. kasmetinių atostogų ar ligos metu pavaduoja buhalterius;
1.19. vykdo kitus, teisėtus, su pareigybės paskirtimi susijusius, tiesioginio vadovo pavedimus.
Pretendentas pateikia šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą;
4. užpildytą Pretendento anketą (pagal LR Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintą konkursų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą).
6. profesinę darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Dokumentai pateikiami:
Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą https://pm.vataras.lt/ iki 2022 m. lapkričio 28 dienos (įskaitytinai). Dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo sprendimą priima Gimnazijos direktorius.
Pretendentų atrankos būdas:
Pokalbis.
Kontaktiniai duomenys išsamesniai informacijai:
Telefonai pasiteirauti: (8 458) 79 190, 8 610 67 261.
El.p.: pandeliogimnazija@gmail.com