Vidaus tvarkos taisyklės

SUDERINTA                                                                   Gimnazijos tarybos protokoliniu nutarimu             (protokolas Nr.) GT-1

 PATVIRTINTA                                                                             Pandėlio gimnazijos direktoriaus                                                 2019 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-6

PANDĖLIO GIMNAZIJOS VIDAUS TVARKOS
TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja gimnazijos vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką gimnazijos darbuotojų, mokinių, kitų gimnazijos bendruomenės narių elgesiui, kad gerėtų jų tarpusavio, taip pat gimnazijos ir visuomenės santykiai.

2. Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Gimnazijos nuostatais ir šiomis taisyklėmis.  Taisyklės reglamentuoja įstatymais, nuostatais, instrukcijomis nedetalizuotas mokyklos veiklos sritis.

II.  MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

1. Mokinių teisės ir pareigos.

1.1. Mokiniai turi teisę:

1.1.1. gauti informaciją apie Gimnazijos teikiamas ugdymosi programas ir mokymosi formas;

1.1.2. mokytis pagal  Gimnazijos nuostatuose numatytas ugdymo programas;

1.1.3. nemokamai naudotis privalomais vadovėliais, mokymo priemonėmis ir mokykline įranga;

1.1.4. turėti dvasiškai ir fiziškai saugią ir sveiką, mokinių krūvį ir higienos normas atitinkančią aplinką;

1.1.5. rinktis mokymosi lygį ir programas, kursus ir modulius, įgyti išsilavinimo standartus atitinkantį išsilavinimą;

1.1.6. sulaukę 14 metų, rinktis vieną iš privalomo ugdymo dalykų: tikybą arba etiką;

1.1.7. gauti specialiųjų poreikių vaikams reikalingą specialiąją, specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą;

1.1.8. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys;

1.1.9. dalyvauti savivaldoje, burtis į sąjungas, nepolitines visuomenines organizacijas ir judėjimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

1.2. Mokiniai privalo:

1.2.1. vykdyti su Gimnazija sudarytos sutarties reikalavimus, laikytis Gimnazijos taisyklių;

1.2.2. stropiai mokytis, įsisavinti ugdymo programos reikalavimus, atitinkančius išsilavinimo standartus;

1.2.3. gerbti mokytojus ir kitus bendruomenės narius;

1.2.4. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;

1.2.5. nuolat lankyti Gimnaziją, aktyviai dalyvauti įsisavinant formaliojo ugdymo programas, savo sugebėjimus išreikšti konkursuose ir olimpiadose;

1.2.6. dalyvauti Gimnazijos organizuojamuose testuose ir pasiekimų patikrinimuose, sąžiningai atlikti skirtas užduotis;

1.2.7. atlyginti Gimnazijai padarytus materialinius nuostolius;

1.2.8. vertinti savo elgesį ir prisiimti visišką atsakomybę už taisyklių pažeidimus.

2. Tėvų teisės ir pareigos.

2.1. Tėvai (globėjai) turi teisę:

2.1.2. gauti nemokamą informaciją apie Gimnazijos siūlomą ugdymo turinį bei jo organizavimo būdus, saviraiškos vystymo galimybes, ugdymosi sąlygas;

2.1.3. dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą ir formą;

2.1.4. gauti informaciją apie vaiko mokymąsi ir elgesį, sveikatos būklę;

2.1.5. spręsti (kartu su pedagogais) vaiko kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kurso kartoti klausimus;

2.1.6. dalyvauti Gimnazijos savivaldoje ir įtakoti sprendžiant Gimnazijos teikiamo turinio, žinių vertinimo, ugdymosi sąlygų problemas.

2.2. Tėvai (globėjai) privalo:

2.2.1. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo ir mokymosi sąlygas, apsaugoti nuo smurto, prievartos ir fizinio bei seksualinio išnaudojimo;

2.2.2. užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą, apie jo sveikatos būklę informuoti Gimnaziją;

2.2.3. bendradarbiauti su Gimnazijos vadovais, mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais specialiąją socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą, sprendžiant vaiko ugdymo(si) klausimus;

2.2.4. parinkti vaikams iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

2.2.5. padėti pasirinkti ugdymosi lygį,  papildomo ugdymo(si) kryptį;

2.2.6. užtikrinti, kad vaikas mokytųsi iki 16 metų. Kontroliuoti ir koreguoti jo mokymąsi ir elgesį;

2.2.7. informuoti Gimnaziją apie svarbius moksleivio gyvenimo pasikeitimus, turinčius įtaką vaiko ugdymuisi ir sveikatai.

3. Mokytojų teisės ir pareigos.

3.1. Mokytojas turi teisę:

3.1.1. pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas, siūlyti savo individualias programas;

3.1.2. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

3.1.3. atestuotis ir įgyti kvalifikacinę kategoriją pagal pedagogų atestacijos nuostatus;

3.1.4. dirbti psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;

3.1.5. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ir susivienijimus;

3.1.6. teikti siūlymus dėl Gimnazijos vadovų ir kolegų vadybinės ir pedagoginės veiklos;

3.1.7. dalyvauti Gimnazijos savivaldoje;

3.1.8. atostogauti vasarą ir naudotis Vyriausybės nustatytomis lengvatomis;

3.1.9. koreguoti tėvų ir kitų teisėtų atstovų sociokultūrinės aplinkos poveikį moksleivių ugdymui(si).

3.2. Mokytojas privalo:

3.2.1. užtikrinti ugdytinių saugumą ir geros kokybės ugdymą, gerai pasiruošti pamokoms ir papildomo ugdymo renginiams ir turiningai juos organizuoti;

3.2.2. ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti asmenybės galių plėtotę;

3.2.3. laikytis teisinių norminių aktų, mokytojo etikos normų ir vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

3.2.4. kaupti dalykines, pedagogines ir psichologines žinias, plėsti kultūrinį akiratį, tobulinti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis;

3.2.5. teikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių;

3.2.6. dalykiškai, argumentuotai ir pagrįstai įvertinti vaiko pasiekimus, jo pastangas ir galimybes siekti pažangos, vengti asmeninių vertinimų ir viešai neaptarinėti mokinių akademinių ar kitų nesėkmių;

3.2.7. individualizuoti ugdymo turinį pagal mokinių pasirinktas programas, galimybes ir sveikatą, laiduoti išsilavinimo standartus atitinkančius ugdymo(si) rezultatus;

3.2.8. skatinti mokinius siekti aukštesnių pasiekimų lygmens, parenkant atitinkamus mokymo(si) metodus, vertinimo kriterijus, ir teikti pagalbą turintiems mokymosi sunkumų;

3.2.9. ugdyti mokinių savarankiškumą, gebėjimą mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi;

3.2.10. ugdymo turiniu ir asmeniniu pavyzdžiu ugdyti mokinių vertybines orientacijas ir dorines nuostatas;

3.2.11. formuoti mokinių sveikos gyvensenos, civilinės saugos, saugos darbe ir buityje įgūdžius;

3.2.12. diegti mokiniams demokratiškus tarpusavio santykius, tolerancijos ir reiklumo sau bei kitiems nuostatas;

3.2.13. analizuoti savo pedagoginę veiklą, ją tobulinti ir vertinti ugdymo rezultatus;

3.2.14. bendradarbiauti su kolegomis ir Gimnazijos vadovais, dalintis darbo patirtimi ir teikti pasiūlymus ugdymo procesui tobulinti.

3. Klasės auklėtojas (kuratorius) privalo:

3.3.1. rūpintis mokinių asmenybiniu bei socialiniu ugdymu ir branda;

3.3.2. telkti klasėje dirbančius mokytojus ir kitus Gimnazijos darbuotojus, tėvus (globėjus) bendriesiems ugdymo tikslams įgyvendinti, padėti mokiniams pasirinkti mokymosi kryptį, susieti ją su ateities siekiais ir veikla;

3.3.3. pažinti mokinių polinkius, poreikius, interesus ir gebėjimus, siekti jų dermės ugdant asmenybę;

3.3.4. domėtis ir rūpintis mokinių sveikata, jų sauga, padėti jiems reguliuoti darbo ir poilsio režimą, puoselėti sveikos gyvensenos įgūdžius;

3.3.5. inicijuoti ir remti mokinių savivaldą klasėje ir Gimnazijoje, padėti mokiniams formuotis vertybines nuostatas, ugdyti pilietiškumą, gebėjimą vadovautis demokratiniais bendravimo principais;

3.3.6. padėti mokiniams spręsti psichologines, bendravimo, mokymosi ir kitas problemas;

3.3.7. bendromis Gimnazijos ir šeimos pastangomis organizuoti pagalbą pasirenkant programas, studijas dėl savo ateities sunkiau apsisprendžiantiems mokiniams;

3.3.8. bendrauti su auklėtiniu ir jo šeima, informuoti tėvus (globėjus) apie auklėtiniui iškylančias mokymosi, bendravimo, elgesio problemas, ugdymo(si) rezultatus, neatidėliojant išsiaiškinti Gimnazijos nelankymo priežastis;

3.3.9. suteikti reikiamą pagalbą mokiniui, jei pastebima, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta ar išnaudojimas, apie tai informuoti Gimnazijos vadovus, tėvus, Vaikų teisių apsaugos tarnybą;

3.3.10. tvarkyti  elektroninį klasės dienyną, mokinių asmens bylas, prižiūrėti, kaip mokiniai vykdo Gimnazijos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles.

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI MOKYKLOS DARBUOTOJAMS

1. Darbuotojai atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos mokykloje puoselėjimą, reaguoja į smurtą ir patyčias pagal nustatytą tvarką.

2. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių medžiagų.

3. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

4. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

5. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialius institucijos išteklius.

6. Mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

7. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą ir remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.

8. Bet kokie prašymai ar gimnazijos direktoriaus tvirtinami dokumentai  privalo būti pateikti  raštu gimnazijos direktoriui ar raštvedžiui jo darbo valandomis.

IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

1. Mokyklos darbuotojų apranga turi būti tvarkinga.

2.  Mokytojai privalo skirti laisvalaikio ir darbo drabužius.

3. Jei  darbuotojo apranga neatitinka šių taisyklių reikalavimų, mokyklos administracija įpareigoja darbuotoją  rengtis  tinkamai.

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

1. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja mokyklą.

2. Mokykloje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, mokiniais, mokyklos bendruomenės nariais ir kitais asmenimis.

3. Darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

4. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

VI. GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ ETIKOS IR ELGESIO NUOSTATOS

1. Gimnazijos pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų etikos ir elgesio nuostatose skelbiami bendražmogiškieji  bei profesinės etikos vertybiniai reikalavimai ir įsipareigojimai siekti etiško ir profesionalaus elgesio su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kitais šeimos nariais, kolegomis ir bendruomene.

2. Nuostatos papildo darbuotojų teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios yra reglamentuotos LR švietimo  įstatyme, Pedagogų etikos kodekse, gimnazijos nuostatuose, pareigybių aprašuose, šiose taisyklėse  ir kituose norminiuose aktuose.

3. Nuostatų tikslas – apibrėžti  pagrindinius elgesio ir veiklos principus, kurių turi laikytis gimnazijos darbuotojai vykdydami nustatytas pareigas.

4. Pagrindiniai etikos principai ir reikalavimai:

4.1. aktyviai palaikyti mokyklos siekius, garbingai atstovauti mokyklai vidaus ir išorės gyvenime, tinkamai reprezentuoti jos vardą;

4.2. remtis pagarbos žmogui ir mokyklai,  teisingumo, žmogaus teisių pripažinimo, atsakomybės, sąžiningumo, atidos ir solidarumo, nesavanaudiškumo, objektyvumo, dorovingumo, mandagumo  principais;

4.3. bendravimą su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais šeimos ir įstaigos bendruomenės nariais grįsti asmens orumo ir nelygstamos vertės pripažinimu bei pasitikėjimu, taip kuriant saugią, atvirą, savivertę ir kūrybiškumą skatinančią atmosferą;

4.4. pripažinti mokinių ugdymosi poreikių įvairovę, atsižvelgti į kiekvieno mokinio socialinės, kultūrinės aplinkos ypatumus ir būti nešališkam vertinant kiekvieno mokinio pasiekimus ir pažangą, ugdymosi poreikius, mokinių ar jų grupių dalyvavimą bendruomenės gyvenime, sprendžiant konfliktus;

4.5. domėtis savo darbo srities naujovėmis; tobulinti savo profesines kompetencijas, reikalingas siekiant kokybiškai atlikti pedagoginį darbą – ugdyti remiantis kiekvieno mokinio gebėjimais, ugdymosi poreikiais ir polinkiais;

4.6. nepažeisti mokinio teisių ir teisėtų interesų, vadovautis lygiateisiškumo ir nediskriminavimo nuostatomis ir siekti, kad socialiniai, rasiniai, kalbiniai, religiniai arba kiti veiksniai nedarytų įtakos  elgesiui profesinėje veikloje, būti tolerantiškiems kitai nuomonei;

4.7. teikti teisingą informaciją apie savo patirtį, profesinę padėtį ir kompetenciją, savo profesinėje veikloje sąžiningai naudoti išteklius, vadovautis švietimo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, nepiktnaudžiauti nei savo padėtimi, nei mokinio (mokinių) pasitikėjimu, jų nenaudoti asmeninės naudos tikslais;

4.8. remti ir plėtoti mokinių laisves ir teises, skatinti kolegišką keitimąsi kūrybinėmis idėjomis, gerąja darbo patirtimi;

4.9. bendrauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais mokinio šeimos nariais, kolegomis ir bendruomene siekiant geros mokinių savijautos, savo empatija ir veiksmais įrodyti suprantant mokinio (mokinių) emocinę būseną;

4.10.  aktyviai prisidėti puoselėjant esamas ir kuriant naujas bendruomenės tradicijas ir gerbti jas.

5. Darbo etika:

5.1. bendraudami  ir bendradarbiaudami  dalykinėje srityje, darbuotojai turi būti kompetentingi, kultūringi, humaniški, teisingi, reiklūs sau ir kitiems;

5.2. mokyklos darbuotojai  privalo kultūringai, bet reikliai reikšti kategorišką nepakantumą mokinių nesąžiningumui,  elgesio normų pažeidimo faktams;

5.3. mokinio žinių bei įgūdžių vertinimas turi būti objektyvus, atitinkantis  dėstomo dalyko  tikslus, priklausantis nuo žinių kokybės;

5.4. mokyklos darbuotojai turi laikytis etikos normų ir neskleisti gandų, neigiamos, konfidencialios informacijos mokiniams, kitiems darbuotojams, tretiesiems asmenims, jei nėra specialaus pagrindo (teisinio pagrindo, naudos mokiniui  arba numatomos žalos kitiems);

5.5. neleistina naudoti privataus pobūdžio informacijos apie mokinį be jo tėvų sutikimo kaip mokymo ar tyrimo medžiagos;

5.6. neleistinas nekorektiškas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sąmoningas menkinimas dėl asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių ar kitokių su  darbo profesionalumu nesusijusių motyvų.

VII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

Darbuotojui, pažeidusiam šias taisykles, teisės aktų nustatyta tvarka taikoma drausminė atsakomybė.

VIII. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ IR IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA

1. Mokinių priėmimas į gimnaziją:

1.1. mokiniai į Gimnaziją priimami ir mokymo sutartys sudaromos vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, pagal gyvenamąją vietą, savivaldybės nustatytas jos teritorijos ribas, tėvų ir (ar) vaikų pageidavimus (prašymus). Į Gimnaziją pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis Gimnazijos steigėjo Gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;

1.2. mokinių priėmimas į Gimnaziją ir išvykimas iš jos forminamas direktoriaus įsakymu;

1.3. mokinių paskirstymas į klases (srautus) įforminamas direktoriaus įsakymu. Paralelės klasės komplektuojamos atsižvelgiant į

mokinių skaičių klasėje,

mokinių ugdymosi rezultatus,

mokinių gyvenamąją vietą,

tėvų pageidavimus.

2. Atvykusių  (grįžusių) iš užsienio, neturinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, priėmimas:

2.1. užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – Gimnazijai įvertinus jo mokymosi pasiekimus;

2.2. pasiekimų patikrinimas organizuojamas pagal tos klasės, kurioje mokinys nori tęsti mokslą, ugdymo plano mokomuosius dalykus, mokytojams parengus užduotis pagal atitinkamos klasės išsilavinimo standartus;

2.3. patikrinimo laiką, organizavimą nustato ir atsakingus asmenis skiria įsakymu Gimnazijos direktorius;

2.4. teigiamai įvertinus pasiekimus, įsakymu leidžiama mokiniui mokytis. Mokinių, gavusių kurio nors mokomojo dalyko neigiamą įvertinimą, tolesnio mokymosi klausimus sprendžia mokytojų taryba.

3. Išvykstančiam iš Gimnazijos mokiniui išduodamas išeito mokslo ar jo baigimo pažymėjimas. 

4. Mokiniui išvykus iš Gimnazijos, jo asmens byla lieka Gimnazijoje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.

5. Baigusio Gimnaziją mokinio dokumentai saugomi Gimnazijoje.

IX. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

1. Visi mokiniai privalo:

1.1. laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų elgesio normas bei tvarką reglamentuojančių dokumentų;

1.2. nevėluoti, lankyti kiekvieną pamoką, savavališkai neišeiti iš pamokų. Jei dėl rimtų priežasčių reikia išeiti iš pamokų, reikia turėti tėvų prašymą, gauti dalyko mokytojo ar klasės auklėtojo leidimą;

1.3. gerbti mokinius ir mokytojus, kitus gimnazijos bendruomenės narius;

1.4. laikytis drausmės;

1.5. derinti savo ir mokyklos interesus;

1.6. saugoti ir stiprinti sveikatą;

1.7. neskriausti mažesnių, gerbti vyresnius;

1.8. rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis pagalbos į suaugusiuosius dėl gresiančio pavojaus, fizinio ir psichologinio smurto;

1.9. laikytis saugaus eismo, priešgaisrinės saugos, elgesio prie vandens, civilinės saugos taisyklių;

1.10. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises;

1.11. tausoti savo ir kitų daiktus, rūpintis asmeninių daiktų saugumu;

1.12.. atsakyti už savo elgesį;

1.13. pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo tvarkos, netrukdyti kitiems mokiniams, neužsiimti pašaline, nesusijusia su ugdymu veikla;

1.14. turėti kūno kultūrai ir kt. mokomajam dalykui bei neformaliojo ugdymo užsiėmimui reikalingą aprangą, priemones;

1.15. nešioti uniformą, švarią ir tvarkingą aprangą;

1.16. laisvą iki autobuso laiką išnaudoti tikslingai: naudotis biblioteka, skaitykla, konsultuotis su mokytojais, klasės auklėtoja (-u), socialiniu pedagogu, psichologu ar kt.

2. Draudžiama:

2.1. fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų gimnazijos bendruomenės narių, piktybiškai prasivardžiuoti, žeminti kitą;

2.2. į mokyklą ar/ir jos teritoriją atsinešti pavojų sveikatai keliančių bei ugdymo procesui nereikalingų daiktų: šaunamųjų ginklų, dujų balionėlių, peilių, degtukų, žiebtuvėlių, sprogmenų ir kitų pirotechnikos priemonių, cigarečių, elektroninių cigarečių, narkotinių medžiagų, alkoholinių, energetinių gėrimų ir kitų įstatymais draudžiamų daiktų;

2.3. rūkyti cigaretes, elektronines cigaretes ir vartoti kitas svaiginamąsias medžiagas mokykloje ir jos teritorijoje;

2.4. daužyti, gadinti, niokoti ar savintis mokyklos turtą, be reikalo deginti elektrą, leisti vandenį;

2.5. vėluoti į pamokas, savavališkai pasišalinti iš pamokų;

2.6. žaisti azartinius žaidimus;

2.7. vartoti necenzūrinius žodžius;

2.8. savintis svetimus daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš mokinių, imti ir gadinti svetimus daiktus;

2.9. šiukšlinti ir spjaudyti;

2.10. pamokų ir kitų užsiėmimų metu be mokytojo leidimo išeiti iš kabineto, vaikščioti po mokyklą, triukšmauti koridoriuose;

2.11. pamokų metu be mokytojo leidimo naudotis mobiliuoju telefonu (telefonas turi būti išjungtas) bei kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje;

2.12. siųsti mokyklos bendruomenės nariams netinkamo ar įžeidžiančio turinio informaciją bei nepageidaujamus laiškus, žinutes ir pan. naudojantis įvairiomis ryšio priemonėmis: internetu, el. paštu, žinučių sistema el. dienyne ir pan.;

2.13. slapta, negavus asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, įrašinėti mokyklos bendruomenės narių veiklą ir pokalbius, viešinti informaciją apie asmenį per masines informavimo priemones, socialinius tinklapius.

3. Už mokyklos turto gadinimą atsako mokinys ir jo šeima ir atlygina nuostolius (pagal Civilinio Kodekso 6.275 str. 1 p.).

4. Jei mokinys elgiasi netinkamai, jam gali būti taikomos poveikio priemonės. Poveikio priemonių taikymą netinkamai besielgiantiems mokiniams apibrėžia „Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“ tvarka.

5. Dėl netinkamo, nepagarbaus, prieštaraujančio teisės aktams mokinių elgesio kreipiamasi į policijos komisariatą.

6. Mokinių skatinimas ir drausminimas taikomas pagal „Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašą“.

X. MOKINIŲ ŠALINIMO IŠ GIMNAZIJOS TVARKA

1.  Mokinys, kuris nevykdo Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių ar Mokymo sutarties reikalavimų arba jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, arba jo elgesys žemina mokytojų bei bendramokslių garbę ir orumą, arba sistemingai nelanko gimnazijos be pateisinamos priežasties, arba daugiau nei 50 proc. mokomųjų dalykų turi neigiamus (pusmečių arba metinius) įvertinimus gali būti pašalintas iš mokyklos įstatymų ir Mokyklos nustatyta tvarka. Tai daroma turint  įrodymų apie mokinio piktybinį nedrausmingą elgesį ir nesimokymą, mokiniui ir jo tėvams gavus direktoriaus įspėjimą raštu apie galimą pašalinimą iš mokyklos.

2. Mokyklos vadovas apie mokinio pašalinimą iš mokyklos ir (ar) perkėlimą mokytis į kitą mokymosi įstaigą informuoja rajono savivaldybės administraciją ir rajono Vaiko teisių skyrių.

XI. INFORMACIJOS APIE GIMNAZIJOS VEIKLĄ SKELBIMO TVARKA

1. Mokinių nuotraukos internetiniame puslapyje talpinamos pozityviais tikslais (kelionių, varžybų, olimpiadų, konkursų ir t.t. dalyviai bei nugalėtojai, įvairių renginių, akcijų dalyviai ir pan.).

2. Puslapį tvarko, prižiūri, informaciją renka direktoriaus paskirti asmenys.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 Vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos gimnazijos internete ir intranete.

________________________