Savivalda

      Gimnazijos savivalda grindžiama švietimo tikslais, Gimnazijoje vykdomomis švietimo programomis ir Gimnazijos tradicijomis.

     Gimnazijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Gimnazijos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Gimnazijos valdymo priežiūrą. Gimnazijos savivaldos institucijų įvairovę, jų kompetenciją ir sudarymo principus įteisina Nuostatai.

           Gimnazijos taryba – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

        Gimnazijos tarybą sudaro 5 mokytojai, 5 tėvai, 5 mokiniai. Tėvus į Gimnazijos tarybą renka Tėvų komitetas, mokytojus Mokytojų taryba, I–IV gimnazijos klasių mokinius –Mokinių taryba iš pasiūlytų ir pasisiūliusių kandidatų.
Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija mokinių klausimams svarstyti ir spręsti. Mokinių taryba sudaroma deleguojant 1–2 mokinius iš įvairių klasių. Mokinių tarybai vadovauja išrinktas pirmininkas.
          Tėvų komitetas – aukščiausia tėvų savivaldos institucija, padedanti spręsti mokinių ugdymo(si), sveikatos, įvairios pagalbos teikimo, tėvų informavimo klausimus. Tėvus į Tėvų komitetą renka 5–8, I–IV gimnazijos klasių tėvai po 1 atstovą. Tėvų komitetui vadovauja išrinktas pirmininkas.