Pagalbos mokiniui specialistai

Tai specialistų – socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, visuomenės sveikatos specialisto –  teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams,  švietimo teikėjams.