Ateitininkai

        Ateitininkų katalikiškos organizacijos veikla remiasi šūkiu „Visa atnaujinti Kristuje!“ Organizacija vadovaujasi penkiais principais: katalikiškumu, tautiškumu, inteligentiškumu, visuomeniškumu, šeimyniškumu. 2003 m. įsteigta Pandėlio gimnazijos Šv. Onos kuopa 2019-2020 m.m. vienija 18 narių: 3 MAS (Moksleivių ateitininkų sąjungos), 1 JAS (Jaunųjų ateitininkų sąjungos) narys ir 14 kandidatų.
Į organizaciją priimami mokiniai nuo 10 m.. Iš pradžių metus jie kandidatuoja į JAS narius, vėliau duoda pasižadėjimą. Nuo 14 m. mokiniai gali tapti MAS nariais. Prieš duodami pasižadėjimą, nariai išlaiko Įžodžio egzaminą.
Pandėlio gimnazijos Šv. Onos ateitininkų kuopos nariai vyksta į Ateitininkų federacijos organizuojamas akademijas, stovyklas, pirmininkų kursus, rekolekcijas, atsinaujinimo dienas, renginius.
Kuopos nariai kasmet dalyvauja savanoriškoje veikloje, pavasarį ir rudenį darbuojasi „Maisto banko“ akcijose Rokiškyje, vykdo įvairią karitatyvinę veiklą parapijoje, savanoriauja Lietuvos jaunimo dienose. 2021 m. vasarą planuojama dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose Šiauliuose.
Ateitininkai bendradarbiauja su PKA (Panevėžio krašto ateitininkai) kuopomis, vykdo bendrus projektus, kartu švenčia Kristaus Karaliaus šventę, mini Kovo 11-ąją.
Kuopos nariai įsijungė į Pandėlio parapijos projekto „Pandėlio parapijos istorija gyva“ vykdymą. Jie padeda organizuoti istorinę popietę, skirtą bažnyčios 220 m. ir miestelio 430 m. gyvavimo paminėjimui.

Kuopos globėja Eglė Glemžienė