Ateitininkai

        Ateitininkų katalikiškos organizacijos veikla remiasi šūkiu „Visa atnaujinti Kristuje!“ Organizacija vadovaujasi penkiais principais: katalikiškumu, tautiškumu, inteligentiškumu, visuomeniškumu, šeimyniškumu. 2003 m. įsteigta Pandėlio gimnazijos Šv. Onos kuopa 2022-2023 m. m. vienija 18 narių.
Į organizaciją priimami mokiniai nuo 10 m. Iš pradžių metus jie kandidatuoja į JAS (Jaunųjų ateitininkų sąjungos) narius, vėliau duoda pasižadėjimą. Nuo 14 m. mokiniai gali tapti MAS (Moksleivių ateitininkų sąjungos) nariais. Prieš duodami pasižadėjimą, nariai išlaiko Įžodžio egzaminą.
Pandėlio gimnazijos Šv. Onos ateitininkų kuopos nariai vyksta į Ateitininkų federacijos organizuojamas akademijas, stovyklas, pirmininkų kursus, rekolekcijas, atsinaujinimo dienas, sąskrydžius.
Kuopos nariai kasmet dalyvauja savanoriškoje veikloje, pavasarį ir rudenį darbuojasi „Maisto banko“ akcijose Rokiškyje, vykdo įvairią karitatyvinę veiklą parapijoje.
Ateitininkai bendradarbiauja su PKA (Panevėžio krašto ateitininkai) kuopomis, vykdo bendrus projektus, kartu švenčia Kristaus Karaliaus šventę, mini Kovo 11-ąją. 2022 m. rudenį Pandėlyje organizavo PKA sąskrydį „Ateitį regim tėvynės“. 2023 m. birželio mėn. planuoja organizuoti savaitgalį, skirtą Šv. Onos kuopos 20-mečiui paminėti.
Kuopos globėja Eglė Glemžienė