Ateitininkai

           Ateitininkų katalikiška organizacija remiasi šūkiu „Visa atnaujinti Kristuje!“, o savo veiklą grindžia penkiais principais: katalikiškumu, tautiškumu, inteligentiškumu, visuomeniškumu, šeimyniškumu. Kuopoje yra 20 narių: 9 MAS, 1 JAS narys ir 10 kandidatų.
             Į organizaciją priimami mokiniai nuo 10 m., jie metus kandidatuoja į Jaunųjų ateitininkų sąjungos (JAS) narius, vėliau duoda pasižadėjimą. Nuo 14 m. mokiniai gali tapti Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) nariais. Prieš duodami pasižadėjimą jie išlaiko Įžodžio egzaminą.
             2017-2018 m.m. Pandėlio gimnazijos Šv. Onos ateitininkų kuopa jau antrus metus vykdo Neformalaus vaikų švietimo programą „Ateities dirbtuvės Pandėlyje“. Ateitininkai aktyviai bendradarbiauja su Panevėžio krašto kuopomis, vyksta į Ateitininkų federacijos organizuojamas akademijas, stovyklas, įvairius kursus, renginius. Kuopos nariai dalyvauja savanoriškoje veikloje, darbuojasi „Maisto banko“ akcijose, savanoriauja Lietuvos jaunimo dienose (Vilniuje), vykdo įvairią karitatyvinę veiklą. Kiekvienais metais ateitininkai organizuoja Įžodžio šventę, į kurią pakviečia bendraminčius iš Panevėžio krašto kuopų.
                Šiais mokslo metais ateitininkai tapo VŠĮ „Savas Rokiškis“ pilietiškumo projekto „Noriu byloti“ partneriai. Projekto tikslas yra paskatinti mokinius prisidėti prie rezistencinio pasipriešinimo istorijos pristatymo per inovatyvių paslaugų kūrimą. Ateitininkai, rinkdami istorinę medžiagą, keliaudami atmintinomis rajono vietomis, sukurs savo krašto nepriklausomybės kovų audiomaršrutą, organizuos veiklų viešinimą, dalyvaus susitikimuose su vietos bendruomenių atstovais.
           Šiais mokslo metais numatyta parengti projektą Ateitininkų federacijos inicijuotam „Kuopų idėjų konkursui“, taip pat skatinti ateitininkų kuopos veiklą pritraukiant naujų jaunų žmonių.

                                                                            Kuopos globėja Eglė Glemžienė