Ateitininkai

         Ateitininkų katalikiškos organizacijos veikla remiasi šūkiu „Visa atnaujinti Kristuje!“ Organizacija vadovaujasi penkiais principais: katalikiškumu, tautiškumu, inteligentiškumu, visuomeniškumu, šeimyniškumu. 2003 m. įsteigta Pandėlio gimnazijos Šv. Onos kuopa 2019-2020 m.m. vienija 20 narių: 5 MAS (Moksleivių ateitininkų sąjungos), 1 JAS (Jaunųjų ateitininkų sąjungos) narys ir 14 kandidatų.
    Į organizaciją priimami mokiniai nuo 10 m.. Iš pradžių metus jie kandidatuoja į JAS narius, vėliau duoda pasižadėjimą. Nuo 14 m. mokiniai gali tapti MAS nariais. Prieš duodami pasižadėjimą, nariai išlaiko Įžodžio egzaminą.
Pandėlio gimnazijos Šv. Onos ateitininkų kuopos nariai vyksta į Ateitininkų federacijos organizuojamas akademijas, stovyklas, pirmininkų kursus, rekolekcijas, atsinaujinimo dienas, renginius.
     Ateitininkai vykdo Neformalaus vaikų švietimo programą „Mokslas, dorumas, tautos reikalai!“ Kuopos nariai kasmet dalyvauja savanoriškoje veikloje, pavasarį ir rudenį darbuojasi „Maisto banko“ akcijose Rokiškyje, vykdo įvairią karitatyvinę veiklą parapijoje, savanoriauja Lietuvos jaunimo dienose. 2020 m. vasarą planuojama dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose Šiauliuose.
Ateitininkai bendradarbiauja su PKA (Panevėžio krašto ateitininkai) kuopomis, vykdo bendrus projektus, kartu švenčia Kristaus Karaliaus šventę, mini Kovo 11-ąją. Šiais metais pandėliečiai inicijavo akciją „Težydi Lietuva!“, skirtą Ateitininkų metams. Į akciją, kurios metu sodinamos tulpės, įsijungė ir Panevėžio krašto ateitininkų kuopos. Taip pat ateitininkai spalio mėnesį vyks į Laisvės kovų muziejų Obeliuose, kur bus minima partizanės, poetės Dianos Glemžaitės 70 m. mirties sukaktis.
Kuopos nariai įsijungė į Pandėlio parapijos projektą „Širdys mūsų gieda, kai mes visi kartu!“ Jie lanko senukus, užrašinėja jų pasakojimus apie laisvės kovas, taip pat renka tautosaką.
    Už aktyvumą Panevėžio apskrityje kuopos nariai kasmet pelno rėmėjų J.ir A. Čingų fondo premijas.

                                                                                                                       Kuopos globėja Eglė Glemžienė