Administracinė informacija >

    Pagrindinis valstybės lygmens dokumentas, kuris reglamentuoja ugdymo turinį bendrojo lavinimo mokykloje, yra Bendrosios ugdymo programos Šis dokumentas parengtas prieš mokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopoms. Bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų paskirtis – laiduoti ugdymo dermę, tęstinumą ir kokybę visose šalies mokyklose bei mokymo organizacijose.
     Mokyklos veiklą taip pat reglamentuoja ir Švietimo įstatymas, Specialiojo ugdymo įstatymas, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, mokyklos nuostatai, mokyklos vidaus taisyklės, mokyklos ugdymo planai, iš dalies, ir mokinių elgesio taisyklės. Taip pat Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos I-XII klasėms, Bendrojo lavinimo mokyklos išsilavinimo standartai I-XII klasėms.