Dabartis

          2017–2018 m. m.  sudaryta 10 klasių komplektų. Rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 220 mokinių (5–8 – 105 mokiniai, I–IIg klasėse – 66 mokiniai, III–IVg klasėse – 49 mokiniai). Iš jų 9,5% specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. 35% mokinių gauna nemokamą maitinimą. 12 % mokinių šeimų yra socialiai remiamos. Nepilnose šeimose gyvena 20,9% mokinių. Socialinės rizikos grupės šeimose gyvena 9% vaikų. 49 % mokinių vienas arba abu tėvai yra bedarbiai. Toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvena ir yra pavežami 70% mokinių.

                Gimnazijoje dirba 30 mokytojų: viena mokytoja ekspertė, 9 mokytojai metodininkai, 19 vyresniųjų mokytojų, 2 mokytojai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, 2 bibliotekininkai, techninių mokymo priemonių ir kompiuterių inžinierius. Iš viso gimnazijoje dirba 65 pedagoginio ir nepedagoginio personalo darbuotojai.

Mokinių skaičius

  5 kl. 6 kl. 7 kl. 8  kl. Iš viso
Berniukai 11 17 15 17 60
Mergaitės 14 8 11 12 45
Iš viso 25 25 26 29 105

 

  Ig kl. IIag kl. IIbg kl. IIIg kl. IVag  kl. IVbg kl. Iš viso
Berniukai 16 11 6 9 5 11 58
Mergaitės 14 8 11 7 12 5 57
Iš viso 30 19 17 16 17 16 115