Nuostatai

                                                                                                                   PATVIRTINTA
                                                                                                                  Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                                2014 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.TS- 111

ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Rokiškio r. Pandėlio gimnazija, trumpasis pavadinimas – Pandėlio gimnazija.
3. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 301843565.
4. Mokyklos įsteigimo data –1777 m. įsteigta Pandėlio mokykla;
1913 m. – Pandėlio pradžios mokykla;
1941 m. – Pandėlio progimnazija;
1945 m. – Pandėlio gimnazija, vėliau (nuo
1950 m.) pavadinta vidurine mokykla; nuo
2006 m. sausio 27 d. akredituota Pandėlio gimnazija.
5. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
6. Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.
7. Gimnazijos savininkė – Rokiškio rajono savivaldybė, kodas 188772248, adresas: Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis.; savininko teises ir pareigas įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės taryba, kuri:
7.1. tvirtina Gimnazijos nuostatus;
7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Gimnazijos vadovą (direktorių);
7.3. priima sprendimą dėl Gimnazijos buveinės pakeitimo;
7.4. priima sprendimą dėl Gimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo;
7.5. priima sprendimą dėl Gimnazijos filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;
7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
7.7. sprendžia kitus įstatymuose ir Gimnazijos Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus;
7.8. savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu.
8. Gimnazijos buveinė – Panemunio g. 25, Pandėlys, LT- 42365, Rokiškio r.
9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
10. Mokyklos tipas – gimnazija.
11. Mokyklos pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla.
12. Mokymo kalba – lietuvių.
13. Mokymosi formos: grupinio ir pavienio mokymosi formos; mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, individualus, savarankiškas.
14. Gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo programą ir akredituotą vidurinio ugdymo programą.
15. Išduodami išsilavinimo, kvalifikacijos, pasiekimų pažymėjimai – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, brandos atestatas, brandos atestato priedas.
16. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotose bankuose, atributiką.

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

17. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas:
17.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
17.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
17.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
17.2.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
17.2.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
17.2.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
17.2.5. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
17.2.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
18. Kitos nešvietimo veiklos rūšys:
18.1. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
18.2. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
18.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
18.4. kitas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
18.5. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla,
kodas 88.99;
18.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
18.7. nuosavo ir nuomojamo nekilnojamo turto nuoma, eksploatavimas, kodas 68.20;
18.8. fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.19;
18.9. kompiuterių nuoma, kodas 77.33.10;
18.10. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11.
19. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui:
19.1. padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, komunikacinius gebėjimus;
19.2. perteikti asmeniui Europos, pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, sudaryti sąlygas asmens brandžiai tautinei nuomonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis, sudaryti sąlygas asmeniui įgyti demokratijos tradicijas, įkūnijančias pilietinės bei politinės kultūros pagrindus;
20. Gimnazijos veiklos uždaviniai:
20.1. teikti mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;
20.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
20.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
20.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.
21. Gimnazijos veiklos funkcijos:
21.1. vykdo pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina švietimo kokybę;
21.2. vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
21.3. rengia ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;
21.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
21.5. išduoda mokymosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
21.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
21.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;
21.8. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
21.9. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulinimuisi;
21.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
21.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
21.12. organizuoja mokinių maitinimą ir teikia mokinių ir gimnazijos darbuotojų maitinimo paslaugas Gimnazijoje;
21.13. organizuoja mokinių vežiojimą į Gimnaziją ir iš jos į namus;
21.14. teikia transporto paslaugas mokiniams, gimnazijos darbuotojams, biudžetinėms ir visuomeninėms organizacijoms;
21.15. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
21.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS
22. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:
22.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
22.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
22.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
22.4. Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
22.5. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
22.6. gauti labdarą ir paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
22.7. įstatymų nustatyta tvarka gauti pajamas už teikiamas švietimo ir papildomas paslaugas;
22.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
23. Gimnazijos pareigos:
23.1. užtikrinti kokybišką pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo programų vykdymą;
23.2. sudaryti higienos normas atitinkančias ugdymo sąlygas;
23.3. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
23.4. užtikrinti veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;
23.5. užtikrinti pagrindinės mokyklos baigimo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą;
23.6. sudaryti sąlygas Gimnazijos bendruomenės nariams naudotis biblioteka, Interneto ryšio paslaugomis, taip ugdant informacinius, komunikacinius kompiuterinio raštingumo gebėjimus;
23.7. viešai skelbti informaciją apie Gimnazijos veiklą;
23.8. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

24. Gimnazijos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:
24.1. direktoriaus patvirtintas strateginis veiklos planas, kuriam yra pritarę Gimnazijos taryba ir savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;
24.2. direktoriaus patvirtintas metinis veiklos planas, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;
24.3. direktoriaus patvirtintas Gimnazijos ugdymo planas, kuriam yra pritarę Gimnazijos taryba ir savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
25. Gimnazijai vadovauja direktorius, kuris skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Jo pareigybės aprašymą tvirtina Rokiškio rajono savivaldybės vykdomoji institucija.
25.1. Direktorius atsakingas ir pavaldus Rokiškio rajono savivaldybės tarybai ir Rokiškio rajono savivaldybės vykdomajai institucijai.
25.2. Direktoriui, pažeidusiam darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.
26. Direktorius:
26.1. suderinęs su Rokiškio rajono savivaldybės vykdomąja institucija ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
26.2. nustato direktoriaus pavaduotojų ugdymui, direktoriaus pavaduotojo administracijos ir ūkio reikalams veiklos sritis; dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti direktoriaus pavaduotojams;
26.3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas, tvirtina jų pareigybių aprašymus; priima mokinius Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
26.4. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
26.5. suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos vidaus tvarkos taisykles, Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
26.6. vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
26.7. atsako už informacijos skelbimą, demokratinį Gimnazijos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
26.8. analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Gimnazijos veiklos rezultatus;
26.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
26.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodinę tarybą;
26.11. yra asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą;
26.12. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, sudaro darbuotojams sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
26.13. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
26.14. sudaro Gimnazijos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;
26.15. užtikrina, prižiūri ir atsako už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą Gimnazijoje, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;
26.16. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;
26.17. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
26.18. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;
26.19. vadovauja Gimnazijos Mokytojų tarybai;
26.20. sudaro Gimnazijos vardu sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti;
26.21. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
26.22. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Gimnazijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, funkcionavimą ir tobulinimą:
26.23. garantuoja, kad teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
26.24. atlieka kitas teisės aktuose ir Gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
26.25. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Nuostatų laikymąsi Gimnazijoje bei Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, tinkamą funkcijų atlikimą.
27. Gimnazijos direktoriui sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Jam negalint, jas atlieka kitas teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas asmuo.
28. Gimnazijoje sudaroma metodinė taryba.
29. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Gimnazijoje.
30. Metodinės tarybos susirinkimai kviečiami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma.
31. Metodinė taryba:
31.1. planuoja ir aptaria ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaiko jį mokinių individualioms reikmėms;
31.2. nagrinėja praktinę veiklą, plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekia mokinių ir Gimnazijos pažangos.
32. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti vadovų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

V. SAVIVALDA
33. Gimnazijos savivalda grindžiama švietimo tikslais, Gimnazijoje vykdomomis švietimo programomis ir Gimnazijos tradicijomis.
34. Gimnazijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Gimnazijos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Gimnazijos valdymo priežiūrą. Gimnazijos savivaldos institucijų įvairovę, jų kompetenciją ir sudarymo principus įteisina Nuostatai.
35. Gimnazijos taryba – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei:
35.1. Gimnazijos tarybą sudaro 5 mokytojai, 5 tėvai, 5 mokiniai;
35.2. tėvus į Gimnazijos tarybą renka Tėvų komitetas, mokytojus – Mokytojų taryba, 1 – 4 gimnazijos klasių mokinius – Mokinių taryba iš pasiūlytų ir pasisiūliusių kandidatų. Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams, ta pačia rinkimo tvarka papildant išėjusius narius;
35.3. Gimnazijos tarybos pirmininką renka tarybos nariai atviru balsavimu, balsų dauguma. Siūlyti kandidatus, kelti savo kandidatūrą turi teisę bet kuris Tarybos narys. Gimnazijos vadovas negali būti tarybos pirmininku;
35.4. posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų jos narių ir yra atstovaujamos visos šalys. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų posėdyje balsų dauguma, atviru balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Tarybos posėdžius kviečia, juos organizuoja ir jiems pirmininkauja Tarybos pirmininkas;
35.5. Gimnazijos taryba už veiklą kasmet atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams;
35.6. Gimnazijos direktorius, Gimnazijos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustačiusios, kad Gimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams ar yra priimti nemotyvuotai, siūlo Gimnazijos tarybai juos svartyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka;
35.7. į Gimnazijos tarybos posėdį gali būti kviečiami Gimnazijos bendruomenės nariai, organizacijų bei įstaigų atstovai be balso teisės;
35.8. Gimnazijos taryba privalo rinktis ne rečiau kaip kartą per pusmetį;
35.9. Gimnazijos taryba:
35.9.1. teikia siūlymų dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
35.9.2. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
35.9.3. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metiniam veiklos planui, Gimnazijos ugdymo planui, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėms, Nuostatams, jų pakeitimams ir papildymams, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
35.9.4. teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo, vidaus tvarkos bei darbo tvarkos taisyklių pakeitimo ar papildymo, dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
35.9.5. teikia siūlymų Rokiškio rajono savivaldybės tarybai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
35.9.6. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui;
35.9.7. teikia siūlymų dėl Gimnazijos direktoriaus ir pavaduotojų atestacijos, Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius, svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
35.9.8. vykstant konkursui vadovo pareigoms užimti, į komisijos narius teikia Tarybos narius teisės aktų nustatyta tvarka;
35.9.9. svarsto kitus Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
35.9.10. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
36. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos vadovybė, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, auklėtojai, psichologai, socialiniai, specialieji pedagogai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai;
36.1. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per semestrą. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis;
36.2. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius, Mokytojų tarybos sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai;
36.3. posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.
36.4. Mokytojų taryba:
36.4.1. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus bei kitų vadovų teikiamais klausimais;
36.4.2. aptaria ugdymo planą ir jo įgyvendinimo klausimus;
36.4.3. svarsto Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, teikia siūlymus veiklos tobulinimui;
36.4.4. aptaria mokinių sveikatos, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo klausimus;
36.4.5. ugdymo turinį ir metodus derina su Gimnazijos keliamais uždaviniais ir bendruomenės poreikiais;
36.4.6. svarsto ugdymo(si), nepamokinės veiklos klausimus, skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;
36.4.7. renka atstovus į Tarybą.
37. Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija mokinių klausimams svarstyti ir spręsti. Mokinių taryba sudaroma deleguojant po 1 mokinį iš kiekvienos klasės ir papildomai išrenkant 4-6 mokinius iš įvairių klasių. Mokinių tarybai vadovauja išrinktas pirmininkas. Mokinių taryba:
37.1. svarsto Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, ugdymo planų, programų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo;
37.2. rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti;
37.3. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus, kitų vadovų teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo;
37.4. planuoja ir organizuoja mokinių popamokinį darbą ir laisvalaikį;
37.5. teikia siūlymus dėl Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių tobulinimo ir jų įgyvendinimo, vertina mokinių elgesį ir siūlo skatinimų bei nuobaudų skyrimą;
37.6. rūpinasi rūkymo bei narkomanijos prevencija; teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
37.7. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje;
37.8. svarsto mokinių teisių Gimnazijoje ir už Gimnazijos gynimo klausimus;
37.9. inicijuoja Gimnazijos laikraščio leidybą;
37.10. renka mokinius į Gimnazijos tarybą.
38. Tėvų komitetas – aukščiausia tėvų savivaldos institucija, padedanti spręsti mokinių ugdymo(si), sveikatos, įvairios pagalbos teikimo, tėvų informavimo klausimus. Tėvus į Tėvų komitetą renka 5 – 4 gimnazijos klasių tėvai po 1 atstovą. Tėvų komitetui vadovauja išrinktas pirmininkas. Tėvų komitetas:
38.1. sprendžia Gimnazijos teikiamo turinio, žinių vertinimo, ugdymosi sąlygų problemas;
38.2. renka tėvų atstovus į Gimnazijos tarybą.
39. Gimnazijoje veikia klasių tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės mokinių tėvai renka balsų dauguma savo susirinkime. Klasių tėvų komitetai kartu su klasės auklėtojais planuoja klasės tėvų susirinkimus ir padeda klasės auklėtojams spręsti iškilusias problemas, aptaria su klasės auklėtoju klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui.
40. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.
41. Gimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos, Mokinių tarybos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų veiklą reglamentuoja Nuostatai.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

42. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
43. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisė aktų nustatyta tvarka.
44. Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
45. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatytų, kitų teisės aktų ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Gimnazijos valdomas turtas apskaitomas įstatymų numatyta tvarka. Buhalterinę apskaitą vykdo Gimnazijos buhalterija. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
46. Lėšų šaltiniai:
46.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
46.2. lėšos gaunamos už teikiamas paslaugas;
46.3. lėšos, gautos įvairių projektų vykdymui; fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
46.4. gauta parama – Gimnazija yra paramos ir labdaros gavėjas; paramos lėšos naudojamos įstatymų numatyta tvarka;
46.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
47. Švietimo stebėseną Gimnazija vykdo pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir jo nustatytą tvarką.
48. Vidaus audito (įsivertinimo) vykdymą inicijuoja Gimnazijos direktorius.
49. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
50. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Švietimo ir mokslo ministerija ir Savivaldybės vykdomoji institucija.
51. Gimnazijos veiklos priežiūrą vykdo Rokiškio rajono savivaldybės taryba ir Rokiškio rajono savivaldybės administracija.
52. Gimnazijos veiklos kokybės išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.
53. Valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
54. Gimnazija informaciją apie vykdomas, formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius gimnazijos išorinio vertinimo rezultatus, tradicijas ir pasiekimus skelbia viešai.
55. Gimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų numatytus reikalavimus. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami įstaigos interneto svetainėse, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos savininko teises įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.
56. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus, pritarus Gimnazijos tarybai, tvirtina Rokiškio rajono savivaldybės taryba.
57. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos, Gimnazijos direktoriaus, Gimnazijos tarybos iniciatyva teisės aktų nustatyta tvarka. Nuostatų papildymai ir pakeitimai derinami su Gimnazijos taryba.
58. Gimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
59. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
60. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

______________________________

PRITARTA
Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos tarybos
2014 m. balandžio 15 d.
protokoliniu nutarimu Nr. GT -2