Darbo tvarkos taisyklės

SUDERINTA                                                            Gimnazijos tarybos                                                             2019 m. sausio 4 d. posėdžio
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.) GT-1

PATVIRTINTA                                                                          Pandėlio gimnazijos direktoriaus                                   2019 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-6

PANDĖLIO GIMNAZIJOS DARBO  TVARKOS
TAISYKLĖS

 I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pandėlio gimnazijos (toliau – Gimnazijos) darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) – darbo santykius gimnazijoje reglamentuojantis dokumentas, kurio tikslas – įgyvendinti teisės aktuose numatytas vidinio teisinio darbo santykių reglamentavimo galimybes įstaigos lygmenyje, konkretizuoti teisės aktais kuriamą darbo santykių reglamentavimą, priderinant jį prie gimnazijos specifikos, apibrėžti teisės aktuose neaptariamus darbo santykių aspektus.

2. Kartu su teisės aktais ir kitais gimnazijos vidiniais dokumentais Taisyklės sukuria vieningą ir aiškią darbo teisinių santykių reglamentavimo sistemą ir struktūrą.

3. Taisyklių turinys:

I. Bendrosios nuostatos.

II. Struktūra, valdymas ir veiklos organizavimas.

III. Lygių galimybių įgyvendinimo principai ir priemonės.

 IV. Priėmimo į darbą tvarka.

 V. Darbo ir poilsio laikas.

 VI. Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos.

VII. Kvalifikacijos kėlimas ir atestavimas.

VIII. Ugdymo organizavimo tvarka.

 IX. Budėjimo tvarka.

 X. Maitinimosi ir sveikatos priežiūros tvarka.

XI.  Naudojimosi mokyklos patalpomis, turtu, patalpų ir inventoriaus priežiūros tvarka.

XII. Mokyklos personalo darbo tvarka.

XIII. Mokytojų darbo keitimosi ir pavadavimo tvarka.

 XIV. Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka.

 XV. Drausminė ir materialinė atsakomybė.

XVI. Darbuotojų skatinimas.

 XVII. Darbuotojų sauga ir sveikata.

XVIII. Darbo sutarties nutraukimas.

 XIX. Darbo ginčų nagrinėjimas.

XX. Naudojimosi kompiuteriais ir internetu tvarka.

XXI. Baigiamosios nuostatos.

 II.   STRUKTŪRA, VALDYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 Gimnazijos struktūra, valdymas ir veiklos organizavimas apibrėžtas Gimnazijos nuostatuose.

III. LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI IR PRIEMONĖS

1. Gimnazijos darbo santykių su darbuotojais metu  imamasi tokių lygių galimybių įgyvendinimo priemonių:

1)  priimant darbuotojus į darbą,  taikomi vienodi atrankos kriterijai ir sąlygos;

2) darbuotojams sudaromos vienodos darbo sąlygos, galimybės tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties. Taip pat  teikiamos vienodas lengvatos;

3) darbo santykių metu  naudojami vienodi darbo vertinimo kriterijai ir vienodi atleidimo iš darbo kriterijai;

4)  už tokį patį ir vienodos vertės darbą  mokamas vienodas darbo užmokestis;

5) jeigu Gimnazijoje dirbtų neįgalieji, bus imtasi priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos dirbti, siekti karjeros arba mokytis;

6) darbuotojai gali būti supažindinami su teisės aktais, įtvirtinančiais lygias galimybes ir teisę būti nediskriminuojamiems. 

  2. Nuo lygių galimybių principo galima nukrypti tik teisės aktų nustatytais atvejais (pozityvioji diskriminacija). Tuo atveju, jeigu paaiškėtų, kad lygių galimybių įgyvendinimo priemonės, nurodytos šioje Politikoje, nėra pakankamos, Gimnazija svarstys papildomų priemonių įgyvendinimą.

3. Lygių galimybių principo priežiūra:

1)  Gimnazija reguliariai stebės lygių galimybių principo įgyvendinimo būklę įmonėje. Už reguliarią lygių galimybių principo laikymosi kontrolę  atsakinga  Gimnazijos raštvedė;

2)  Gimnazija kartą per metus paprašo veikiančios darbo tarybos pateikti duomenis apie lygių galimybių principo įgyvendinimo būklę Gimnazijoje. Iš darbo tarybos gavus informaciją apie lygių galimybių principo įgyvendinimo būklę Gimnazija gali imtis priemonių tokią būklę gerinti;

3)  Gimnazija, bet kokiu būdu gavusi informaciją apie lygių galimybių principo nesilaikymą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sužinojimo apie pažeidimus momento, imsis veiksmų tokiems pažeidimams pašalinti.

4. Darbuotojai, kurie mano, kad jų lygios galimybės yra pažeidžiamos,  turi teisę su prašymu raštu kreiptis į Gimnazijos direktorių, kad jų situacija būtų ištirta. Gimnazija įsipareigoja ištirti tokius darbuotojų prašymus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos.         

5. Jeigu bet kuris Gimnazijos darbuotojas savo elgesiu atlieka diskriminacinius ar tokius veiksmus, kurie pažeidžia kitų asmenų lygias galimybes, tokiam darbuotojui gali būti taikoma ir griežčiausia drausminė atsakomybė.

 IV.   PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA

1. Priimant į darbą ir vykstant etatų mažinimui atsižvelgiama į išsilavinimą ir specialybę:

1)  specialybė ir aukštasis (universitetinis)  pedagoginis išsilavinimas;

2) aukštasis (universitetinis) pedagoginis išsilavinimas;

3) specialybė ir aukštasis neuniversitetinis (koleginis)  pedagoginis išsilavinimas;

4) aukštasis neuniversitetinis (koleginis) pedagoginis išsilavinimas;

5) aukštasis (universitetinis) išsilavinimas;

6) aukštasis neuniversitetinis (koleginis) išsilavinimas;

7) vidurinis išsilavinimas.

2. Krūvį galima  mažinti šiais atvejais:

1) sumažėjus klasių komplektų skaičiui;

2)  sumažėjus ugdymo plane pamokų skaičiui;

3) priėmus į darbą naują mokytoją (dirbančiam paliekamas minimalus nustatytas darbo krūvis).

3. Į darbą, nereikalaujantį kvalifikacijos, darbuotojai priimami pateikus prašymą.

4. Priimami į darbą darbuotojai privalo nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą, pateikti įstatymuose numatytus dokumentus.

5. Su darbuotojais sudaroma raštiška sutartis.

6. Darbuotojai supažindinami su darbo saugos instrukcijomis, Gimnazijos nuostatais, teisėmis ir pareigomis, atsakomybe, pareiginėmis instrukcijomis, kolektyvine sutartimi, visomis taisyklėmis.

7. Darbuotojai apie jų pareigas bei pasikeitimus ir kitus teisės aktus informuojami raštu. Pranešimai gali būti siunčiami internetiniu paštu.

8. Darbo sutarties šalies kitai šaliai perduodami dokumentai (pranešimai, prašymai, sutikimai, prieštaravimai ir pan.) ir kita informacija pateikiama raštu ar internetiniu paštu.

9. Darbuotojas privalo atskleisti svarbias aplinkybes, kurios svarbios darbo sutarties vykdymui, sudarymui, pasibaigimui (dėl ligos, neatvykimo į darbą, darbą kitoj darbovietėj, narystę profsąjungoj ir pan.)  Nepranešęs darbuotojas prisiima visą atsakomybę.

10. Vykstant etatų mažinimui, pirmumo teisę į darbą turi:

1)  turintys aukštesnį reikiamą išsilavinimą;

2)  turintys aukštesnę kvalifikacinę kategoriją;

3)  turintys didesnį darbo stažą vienoje įstaigoje;

4)  darbuotojai, kurių vienintelis pajamų šaltinis yra darbo sutartis mokykloje;

5) atsižvelgiant į šeimynines aplinkybes, šeimyninę – finansinę padėtį.

11. Visais atvejais darbuotojai iš darbo atleidžiami pagal Darbo kodeksą.

V.  DARBO IR POILSIO LAIKAS

1. Mokykloje nustatoma 5 darbo dienų savaitė.

2. Pamokų pradžią, pamokų ir  pertraukų trukmę nustato ugdymo planas pagal Higienos normas. Pamokų ir pertraukų laikas tvirtinamas direktoriaus įsakymu.

3. Pamokų ir pertraukų laikas direktoriaus įsakymu gali būti keičiamas šventinių, metodinių renginių ir posėdžių dienomis bei darbo sąlygoms neatitinkant sanitarinių higieninių normų reikalavimų.

4. Administracijai ir aptarnaujančiam personalui nustatoma 8 valandų darbo diena ir 40 valandų darbo savaitė. Administracijos darbo laikas 8 – 17 val., pietų pertrauka 12 – 13 val.. Mokyklos sargų darbo laikas yra organizuojamas pagal suminę laiko apskaitą. Kitiems darbuotojams  darbo laikas nurodomas darbo sutartyje.

5. Darbo   režimas nustatomas darbo grafike, kurį patvirtina direktorius. Savavališkai darbo grafiką keisti draudžiama. Pakeitimai grafike daromi keičiantis darbo pobūdžiui, laikui ir kt. Apie pakeitimus grafike nedelsiant informuojamas darbuotojas.

6. Mokytojams nustatomas individualus darbo laiko režimas.

7. Jeigu darbuotojui reikia išeiti iš darbo dėl svarbių priežasčių anksčiau, jis privalo informuoti mokyklos direktorių ar direktoriaus pavaduotoją ir gauti jo sutikimą.

8. Darbuotojas, negalintis atvykti į darbą laiku dėl bet kurios  priežasties, privalo
skubiai informuoti mokyklos administraciją.

9. Susirgęs darbuotojas privalo nedelsiant pranešti administracijai.

10. Mokyklos darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos pagal sudarytą grafiką arba atsižvelgiant į pateiktą prašymą, į šeimynines aplinkybes. Pedagogams atostogos paprastai suteikiamos mokinių atostogų metu.

VI.    DARBO UŽMOKESTIS, GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS

1. Darbo užmokestis nustatomas pagal direktoriaus patvirtintą „Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą“.

2. Darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka ir periodiškumas įrašomi su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje.

3. Mokytojų darbo laiko struktūra ir funkcijos nustatomos švietimo ministro įsakymais bei kitais dokumentais.

  VII.  KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR ATESTAVIMAS

 Gimnazijos mokytojų kvalifikacijos kėlimą ir atestavimą reglamentuoja galiojantis švietimo ministro įsakymas.

 VIII. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

1. Gimnazija, remdamasi Bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgia į mokinių, jų tėvų pageidavimus ir gimnazijos galimybes, sudaro gimnazijos ugdymo planą.

2. Ugdymo planas reglamentuoja minimalų ir maksimalų mokymo(si) krūvį, mokomųjų dalykų skaičių, neformaliojo ugdymo organizavimą, pasirenkamųjų dalykų sąrašą, mokslo metų pradžią ir trukmę, atostogų laiką, savarankišką mokymą, klasių dalijimą į grupes, namų darbų skyrimą, mokinių krūvio reguliavimą, vertinimo principus.

3. Darbo laiką reglamentuoja pamokų ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščiai:

1) pamokų tvarkaraščiai sudaromi iki rugsėjo 10 d., neformaliojo ugdymo – iki rugsėjo 15 d.. Už jų sudarymą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Esant nenumatytoms aplinkybėms tvarkaraščiai gali būti sudaryti vėliau;

2) tvarkaraščius tvirtina mokyklos direktorius;

3)  tvarkaraštį keičia direktoriaus pavaduotoja ugdymui iki 12 val., kad būtų galima spėti informuoti mokinius. Keičiant pamokas turi būti numatyti neformaliojo ugdymo užsiėmimų pakeitimai, mokytojų darbo vieta, užtikrintas budėjimas ir pan.;

4) apie pakeitimus tvarkaraštyje mokiniai ir mokytojai informuojami skelbimų lentoje, elektroniniame dienyne, pranešama tą dieną nesantiems mokytojams;

5) pamokos, klasės  gali būti jungiamos tik tada, kai tai numato ugdymo, pamokos ar renginio planai;

6)  draudžiama be mokyklos vadovų žinios keisti tvarkaraštį, jungti pamokas, klases.

5. Ugdoma klasėse, kabinetuose, dirbtuvėse, gamtoje, muziejuose, parodų salėse ir kitur:

1) mokytojams, neturintiems kabinetų ar klasių, skiriama darbo vieta pažymima tvarkaraštyje;

2)  klasių ir kabinetų raktai paliekami jiems skirtoje vietoje.

6. Pagrindinė ugdymo forma yra pamoka. Be jos pedagogai gali rinktis kitas formas: seminarus, disputus, išvykas, ekskursijas, tarpmokyklines paskaitas, konsultacijas. Savo nuožiūra numato individualų, grupinį, savarankišką mokinių darbą.

7. Pamokos, neformaliojo ugdymo užsiėmimai bei kiti renginiai mokykloje vyksta pagal skambutį.

8. Mokytojams draudžiama užtęsti ar trumpinti pamokas ir pertraukas, išeiti iš pamokos, palikti mokinius be priežiūros kabinetuose, klasėse, sporto salėje, per pamokas naudotis mobiliaisiais telefonais (ne darbo reikalais), užsiimti kitais pašaliniais darbais, išleisti be tėvų, klasių auklėtojų ar administracijos žinios iš pamokos mokinius, išvaryti juos iš klasės (išvaromi iš klasės mokiniai turi būti perduodami socialiniam pedagogui arba vadovams),

9. Mokytojai atsako už tvarką ir drausmę, mokinių saugumą pamokų, turizmo renginių metu.

10. Be administracijos sutikimo mokytojas bei klasės auklėtojas neturi teisės kviesti, leisti lankytis pamokose bei neformaliojo ugdymo renginiuose pašaliniams asmenims.

11. Darbų  saugos  ir  saugaus  elgesio instruktažus  klasėse veda klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, ekskursijų vadovai.

12. Pratybų leidiniai gimnazijoje yra neprivalomi ir juos turėti mokiniai gali tik tėvams sutikus. Jų pirkimu rūpinasi mokytojas.

13. Nekontaktinio darbo valandos, susijusios su kontaktiniu darbu ir kita ugdomąja veikla, atliekamos ne pamokų metu, t. y. per laisvas pamokas, „langus“, mokinių atostogų metu, pasibaigus pamokoms ir pan.

  14. Nekontaktinio darbo valandos, susijusios su kontaktinėmis valandomis ir kita ugdomąja veikla, nereikalaujančios tiesioginio bendradarbiavimo, gali būti atliekamos ne darbovietėje, o kitose mokytojams priimtinose vietose.

15. Tėvams pageidaujant, mokiniams gali būti rengiami mokami kursai, seminarai. Mokos dydį nustato mokyklos administracija kartu su mokyklos taryba, laiduodama sąlygas juose mokytis ir nepasiturinčių šeimų vaikams.

16. Mokykla laiduoja organizacijų, būrelių, fakultatyvų, klubų, kursų, studijų įvairovę ir mokinių dalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje savarankiškumą.

17. Gimnazijoje taikoma 10 balų vertinimo sistema: 10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 7 – pakankamai gerai, 6 – patenkinamai, 5 – pakankamai patenkinamai, 4 – silpnai, 3 – blogai, 2 – labai blogai, 1 – nieko neatsakė, neatliko užduoties.

18. II ir IV gimnazijos klasių mokiniai, baigiantys mokyklą, laiko kūno kultūros įskaitą pagal kūno kultūros ženklo normatyvus.

19. Mokinių žinių įvertinimai, pamokos tema ir namų darbų turinys fiksuojami elektroniniame dienyne. Dienyną pildo ir tvarko mokytojai vadovaudamiesi elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais.
20. Mokiniai bei mokinių tėvai turi teisę pageidauti pakeisti mokytoją ar klasės auklėtoją:

1)  pageidavimas raštu pateikiamas mokyklos direktoriui;

2) pageidavimas svarstomas vadovų pasitarime ar klasės susirinkime, išsiaiškinamos priežastys ir, jei yra galimybė (leidžia darbo krūvis, yra, kas galėtų dirbti, ar pan.), mokytojas ar klasės auklėtojas gali būti keičiamas nepasibaigus mokslo metams.

3) jei nėra galimybių atsižvelgti į pageidavimą einamaisiais mokslo metais, tai daroma skirstant darbo krūvį ar skiriant auklėtoją  kitiems mokslo metams.

21. Mokytojas privalo dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose. Jei dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti mokytojų tarybos posėdyje, apie tai  privalo informuoti mokyklos direktorių.

  IX.   BUDĖJIMO TVARKA

1.  Kiekvieną darbo dieną mokytojai budi valgykloje: prižiūri tvarką valgykloje ilgosios pertraukos metu, reguliuoja mokinių eilę, užtikrina drausmę ir rimtį mokinių maitinimosi metu.

2. Mokytojų budėjimas vykdomas pagal direktoriaus patvirtintus budėjimo tvarkaraščius. Pradinių klasių mokytojai budi pagal savo metodinėje grupėje priimtą tvarką.

3.  Mokytojui budėjimo diena valgykloje skiriama atsižvelgiant į jo tos dienos darbo krūvį.

4.  Budinčiam mokytojui neatvykus į darbą jo pareigas vykdo pavaduojantis mokytojas. Jei tokio nėra, direktoriaus pavaduotojas ugdymui į jo budėjimo vietą paskiria kitą mokytoją.

5. Gimnazijos bendruomenės nariai prižiūri tvarką ir švarą, mokinių elgesį, reikalauja laikytis mokinių elgesio taisyklių, o, mokiniams nepaklusus, informuoja apie tai klasės auklėtoją ar administraciją. Įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitam incidentui, pastebėjus sugadintą mokyklos turtą žodžiu arba raštu praneša mokyklos direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui. Esant reikalui, kviečiamos atitinkamos tarnybos (greitoji pagalba, policija ir pan.).

6.  Mokytojai atsako už tvarką ir švarą, mokinių elgesį per pamokas ir pertraukas  jam skirtame kabinete bei šalia jo.

7. Vaizdo kameros gimnazijoje naudojamos saugumo užtikrinimo sumetimais. Vaizdo kamerų įrašai naudojami tik reikalui esant, siekiant išsiaiškinti įvykusio incidento, konfliktinės situacijos ar kito įvykio priežastis. Įrašas peržiūrimas gavus direktoriaus leidimą.

 
X. MAITINIMOSI IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKA

1. Mokamas ir nemokamas maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje. Joje gali valgyti gimnazijos bendruomenės nariai, svečiai. Pašaliniai asmenys gali maitintis tik leidus direktoriui ar pavaduotojui administracijos ir ūkio reikalams.

2. Valgiaraščių sudarymą, maisto kokybę ir asortimentą prižiūri visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

3. Medicinos pagalbą teikia, švarą tikrina  visuomenės sveikatos priežiūros specialistė vadovaudamasi „Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos  priežiūrą mokykloje, pareigybės aprašymu“.

4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė gali bet kuriuo metu patikrinti mokinio švarą, laikydamasi konfidencialumo principų, ir nešvariam mokiniui uždrausti lankyti mokyklą, kol pastarasis susitvarkys. Atsisakęs tikrintis mokinys laikomas netvarkingu ir jam taip pat draudžiama lankyti mokyklą, kol  bus patikrinta jo švara.

XI. NAUDOJIMOSI MOKYKLOS PATALPOMIS, TURTU, PATALPŲ IR INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS TVARKA

1. Klasėse ir kabinetuose sudaromi mokymo priemonių ir inventoriaus sąrašai. Už jų sudarymą atsakingas kabineto vadovas, už kontrolę – direktoriaus  pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams.

2. Mokykloje kasmet atliekama inventorizacija. Komisija skiriama įsakymu.

3. Susidėvėjęs, pasenęs ar kt. turtas pateikiamas nurašyti inventorizacijos komisijai.

4. Informacinių technologijų klasės, kabinetai, gimnazijos salės, valgykla, kavinė, transportas ir kt. nuomojami ugdymui neprieštaraujančioms veikloms ir nustatytomis kainomis, kurias tvirtina Rokiškio savivaldybės taryba.

5. Mokytojai dirba jiems skirtuose kabinetuose bei klasėse ir atsako už švarą, tvarką, inventorių, prietaisus ir įrengimus. Mokytojai turi reikalauti iš mokinių palaikyti švarą ir tvarką.

XII. MOKYKLOS PERSONALO DARBO TVARKA

1. Visi darbuotojai dirba pagal patvirtintus tvarkaraščius, grafikus, privalo laikytis darbų saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų, įstatymų, nuostatų, taisyklių, reglamentuojančių jų darbą. Darbo grafikus, tvarkaraščius keisti ir vienam darbuotojui pavaduoti kitą be mokyklos vadovų žinios draudžiama.

2. Darbuotojai supažindinami pasirašytinai su pareigybės aprašu.

3. Daugiau negu vienas etatas darbuotojams skiriamas tik raštiškai sutikus dirbti daugiau kaip 40 valandų per savaitę, laikantis Žmonių saugos darbe įstatymo.

4. Esant nepertraukiamam darbui, darbuotojui draudžiama išeiti iš darbo nesulaukus pakaitos. Laiku neatėjus pakaitai, apie tai darbuotojas turi informuoti vadovus, kurie imasi priemonių jį pakeisti.

5. Išvykdami svarbiais asmeniniais reikalais darbuotojai iš  anksto praneša administracijai.

6. Mokinių atostogų metu darbo grafikas, profilis ir pobūdis visiems darbuotojams gali būti keičiamas, neviršijant jo darbo krūvio ir atsižvelgiant į specialybę ir kvalifikaciją.

XIII.  MOKYTOJŲ DARBO KEITIMOSI IR PAVADAVIMO TVARKA

1.  Mokytojui susirgus, išvykus į komandiruotę ir kt. atvejais, jį pavaduoti skiriamas tos pačios  ar artimos specialybės darbuotojas, jei leidžia jo turimas išsilavinimas, darbo krūvis ir tvarkaraštis. Kitais atvejais pavaduoti priimamas naujas darbuotojas. Tik neradus galimybių užtikrinti ugdymo procesą, pamokos gali nevykti.

2. Pavaduoti mokytoją gali būti skiriama turimo krūvio dalis.

3. Kai per metus į kvalifikacijos kėlimo komandiruotes mokytojas buvo išvykęs ne daugiau kaip 5 dienas, jis gali vykti į komandiruotę per pamokas. Jei nėra užtikrinamas pavadavimas, mokytojai į kvalifikacijos kėlimo komandiruotes gali būti neišleidžiami arba praleistas savo pamokas  veda kitu laiku.

4. Visais atvejais pavadavimas, išvykimas į komandiruotes forminamas direktoriaus įsakymu.

XIV. POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKA

    1. Sprendžiant mokinio elgesio problemas bei taikant poveikio priemones  vadovaujamasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu bei kitais LR teisės aktais.

2. Jei mokinio elgesys kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui, turtui, taip pat tyčinis, agresyvus, įžūlus elgesys, pažeidžiantis kitų asmenų garbę ir orumą, yra pasikartojantis, Gimnazijos darbuotojas, siekdamas užtikrinti bendruomenės narių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ir imtis šių veiksmų:

1)  pakeisti mokinio ugdymosi vietą;

2)  iškviesti Gimnazijos direktorių ar jo pavaduotoją ugdymui, ar socialinį pedagogą;

3) organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;

4)  panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus (mokinio sulaikymas naudojamas tik siekiant nutraukti muštynes, save žalojantį elgesį, t.y. tik ekstremaliomis situacijomis):

a) stovėti tarp mokinių  gresiant atviram jų konfliktui;

b) stovėti  prieš mokinį siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui;

c)  vesti už rankos fiziškai apribojant mokinio veiksmus.

3.  Taikydamas numatytas  poveikio priemones Gimnazijos darbuotojas  atsižvelgia į mokinio sveikatos būklę, psichologinę savijautą, specialiuosius ugdymosi poreikius ir kitas poveikio priemonės parinkimui ir taikymui svarbias aplinkybes.

4. Poveikio priemonės taikomos  tik tada, kai  yra išnaudotos kitos priemonės ir švietimo pagalbos teikimo galimybės:

1) vesti individualūs pokalbiai su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) arba bent vienu iš jų;

2) svarstyta Vaiko gerovės komisijos  posėdžiuose;

3) teiktos psichologo konsultacijos;

4)  kitos priemonės ir švietimo pagalbos teikimas  nedavė laukiamų rezultatų.

5. Apie mokinio daiktų patikrinimą ir panaudotus fizinius veiksmus turi būti  informuojama  raštu Gimnazijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) arba bent vienam iš jų,  taip pat, esant būtinybei, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui ir (ar) teritorinei policijos įstaigai. 

6. Mokyklos darbuotojas, įtaręs, kad mokinys Gimnazijoje ar jos teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas ar yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, turi vadovautis „Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas nustatymo organizavimo aprašu“ ir laikytis jame nurodytų veiksmų sekos.

7. Taikant poveikio priemones privaloma vadovautis  „Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“ ir laikytis jose nurodytos veiksmų sekos.

8. Tėvai (globėjai) dėl poveikio netinkamų priemonių taikymo:

1)  gali rašyti skundą Gimnazijos direktoriui;

2)  Gimnazijos direktorius įsakymu paskiria skundo nagrinėjimo komisiją;

3) komisija per savaitę išnagrinėjusi skunde nurodytas netinkamas poveikio priemones priima sprendimą:

a) skundą pripažįsta pagrįstu;

b) skundą pripažįsta nepagrįstu;

c) teikia išvadą Gimnazijos direktoriui;

d) komisijos nutarimas įforminamas protokolu.

XV.  DRAUSMINĖ IR MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

1. Drausminė atsakomybė taikoma už teisės aktuose, taip pat vidiniuose Gimnazijos dokumentuose numatytų vidaus tvarkos, darbo tvarkos reikalavimų nevykdymą, darbo funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą, teisėtų mokyklos administracijos nurodymų nevykdymą.

2. Drausminė atsakomybė taikoma laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos.

3. Priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti:

1) šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas;

2) per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų pažeidimas.

4. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikomas:

1) neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties;

2) pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų vykdymas;

3) atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas;

4) priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;

5) tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos;

6) darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;

7) kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos.

5. Dėl pažeidimo surašomas aktas, darbuotojas su juo supažindinamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia  rašytinį paaiškinimą. Apsvarsčius visas aplinkybes sprendimas priimamas ne vėliau kaip per mėnesį darbuotojui esant darbe.

6. Darbo sutartis dėl darbuotojo padaryto antro tokio paties darbo pareigų pažeidimo gali būti nutraukta tik tada, jeigu ir pirmasis pažeidimas buvo nustatytas, darbuotojas turėjo galimybę dėl jo pasiaiškinti ir per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos darbuotojas raštu buvo įspėtas apie galimą atleidimą už antrą tokį pažeidimą.

7. Materialinės atsakomybės taikymo pagrindus ir tvarką nustato teisės aktai.

8. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys privalo tausoti gimnazijos turtą, saugoti mokymo priemones, naudojamus įrankius ir įrenginius, nenaudoti Gimnazijos turto savanaudiškiems tikslams, neleisti jo grobstyti ir gadinti.

9. Darbo dienos pabaigoje visi pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai privalo apžiūrėti savo darbo patalpas, išjungti elektros įrenginius ir prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui, uždaryti langus ir užrakinti patalpą.                                                                                                               

XVI. PREMIJŲ SKYRIMAS

1. Esant mokos fondo ir kitų lėšų ekonomijai, darbuotojams gali būti skiriamos premijos.

2. Premija skiriama atlyginimą gaunantiems darbuotojams.             

3. Didesnė premija skiriama:

–          mokytojams, paruošusiems mokinius, rajoninių olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojus ar prizininkus;

–          darbuotojams, labai gerai atliekantiems savo pareigas, rodantiems iniciatyvą ir pasiekusiems žymių darbo rezultatų, gavusiems padėką;

–          darbuotojams už papildomus neapmokėtus darbus.

4. Premija neskiriama darbuotojams, įspėtiems raštu dėl darbo drausmės ar kitų  pažeidimų.

XVII.     DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai reglamentuojami teisės aktuose ir specialiuose vidiniuose dokumentuose.

2. Visi darbuotojai privalo išklausyti įvadinius ir darbo vietos instruktažus, už kurių pravedimą ir įforminimą atsako direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams.

3. Visiems gimnazijos darbuotojams yra organizuojami civilinės saugos, gaisrinės saugos, pirmosios medicinos pagalbos ir higienos žinių instruktažai, už kurių organizavimą ir įforminimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams.

4. Darbuotojas privalo iki kiekvienų mokslo metų pradžios pasitikrinti sveikatą ir pateikti darbdaviui nustatytos formos medicininę pažymą apie sveikatos būklę.

5. Esant ypatingoms aplinkybėms (darbuotojui pateikus riboto darbingumo pažymėjimą, kilus pagrįstoms abejonėms dėl darbuotojo sveikatos būklės) darbdavys, siekdamas užtikrinti visų mokyklos bendruomenės narių interesų apsaugą, užtikrinančią saugią darbo aplinką, darbuotoją gali įpareigoti atlikti neeilinį pakartotinį sveikatos pasitikrinimą.

XVIII.  DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 Darbo sutarties nutraukimo pagrindai įvardijami, nutraukimo procedūros vykdomos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

XIX.        DARBO GINČŲ NAGRINĖJIMAS

 Darbo ginčai sprendžiami teisės aktuose nustatyta tvarka.

XX.   NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS IR INTERNETU TVARKA

1. Gimnazijoje už informacijos tvarkymą mokyklos tinklapyje, e – dienyne, intranete atsakingas paskirtas administratorius.

2. Kompiuteriuose  programas diegia tik  administratorius.

3. Mokykloje gali būti naudojama tik legali programinė įranga.

4. Veikiantis ir neužrakintas kompiuteris neturi būti paliekamas be priežiūros. Nenaudojamas kompiuteris per tam tikrą laiką privalo užsirakinti.

5. Kompiuteriai turi turėti prieigas „Mokinys“, „Mokytojas“.
6. Administratorius turi užtikrinti ribotą „Mokinio“ abonementą. Kompiuteriuose, kuriais naudojasi mokiniai, ribojama internetinių svetainių prieiga.
7. Mokytojai, mokiniai, baigę darbą, privalo  uždaryti visas programas ir išsiregistruoti.
8. Rekomenduojama nepalikti savo dokumentų mokyklos kompiuteriuose, juos įsirašyti į kitas laikmenas.

9. Mokinių asmens duomenys e – dienyne tvarkomi pagal „Pavyzdines asmens duomenų tvarkymo mokyklose taisykles“.
10. Jei įstaigos kompiuteriai vadovo leidimu yra išsinešami namo, už juos atsakingas išsinešantis kompiuterį vartotojas.

11. Mokyklos darbuotojai gali dirbti su kompiuteriais mokytojų kambaryje, kabinetuose, skaitykloje.

12. Mokiniai gali dirbti  skaitykloje, informatikos kabinetuose.

13. Mokyklos darbuotojai, mokiniai gali įrašyti surinktą medžiagą į savo atsineštas informacijos laikmenas (CD, DVD, USB atmintines), išspausdinti reikiamą dokumentą, nuskaityti nuotrauką, paveikslėlį ar tekstą.

14. Esant poreikiui darbuotojo kompiuteris ir jo pašto dėžutė gali būti patikrinti.

15. Vartotojai neturi teisės:

1) užsiimti veikla, kuri pažeidžia LR įstatymus, teisės aktus bei tarptautines sutartis, skaityti ir skleisti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją;

2) instaliuoti atsisiųstas programas nesuderinus su administratoriumi;

3) keisti naršyklių parametrus bei darbo aplinką;

4)  savavališkai taisyti  kompiuterį;

5) mokyklos kompiuterių tinklo išteklius naudoti komercinei veiklai.
16. Vartotojai, padarę turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17. Vartotojai privalo laikytis etikos normų ir atsako už informaciją, pateiktą į kompiuterį.

XXI.        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

2. Taisyklės taikomos visiems gimnazijos darbuotojams.

3. Taisyklės skelbiamos gimnazijos internete ir intranete.

                                                                                         ________________________