Darbo tvarkos taisyklės

SUDERINTA
Gimnazijos tarybos
2015-12-02 posėdžio
protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr.)GT-7

PATVIRTINTA
Pandėlio gimnazijos direktoriaus
2015 m. gruodžio mėn. 11.d.
įsakymu Nr. V – 303

PANDĖLIO GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pandėlio gimnazijos darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) – darbo santykius gimnazijoje reglamentuojantis dokumentas, kurio tikslas – įgyvendinti teisės aktuose numatytas vidinio teisinio darbo santykių reglamentavimo galimybes įstaigos lygmenyje, konkretizuoti teisės aktais kuriamą darbo santykių reglamentavimą, priderinant jį prie gimnazijos specifikos, apibrėžti teisės aktuose neaptariamus darbo santykių aspektus.
2. Kartu su teisės aktais ir kitais gimnazijos vidiniais dokumentais Taisyklės sukuria vieningą ir aiškią darbo teisinių santykių reglamentavimo sistemą ir struktūrą.
3. Taisykles įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius, suderinęs su įstaigos profesine sąjunga.
4. Taisyklių turinys:
I. Bendrosios nuostatos.
II. Struktūra, valdymas ir veiklos organizavimas.
III. Priėmimo į darbą tvarka.
IV. Darbo ir poilsio laikas.
V. Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos.
VI. Kvalifikacijos kėlimas ir atestavimas.
VII. Ugdymo organizavimo tvarka.
VIII. Budėjimo tvarka.
IX. Maitinimosi ir sveikatos priežiūros tvarka.
X. Naudojimosi mokyklos patalpomis, turtu, patalpų ir inventoriaus priežiūros tvarka.
XI. Mokinių išvykų, turistinių žygių, ekskursijų tvarka.
XII. Mokyklos personalo darbo tvarka.
XIII. Mokytojų darbo keitimosi ir pavadavimo tvarka.
XIV. Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka.
XV. Drausminė ir materialinė atsakomybė.
XVI. Darbuotojų skatinimas.
XVII. Darbuotojų sauga ir sveikata.
XVIII. Darbo sutarties nutraukimas.
XIX. Darbo ginčų nagrinėjimas.
XX. Naudojimosi kompiuteriais ir internetu tvarka.
XXI. Baigiamosios nuostatos.
II. STRUKTŪRA, VALDYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

5. Gimnazijos struktūra, valdymas ir veiklos organizavimas apibrėžtas Gimnazijos nuostatuose.

III. PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA

6. Priimant į darbą ir vykstant etatų mažinimui atsižvelgiama į išsilavinimą ir specialybę:
6.1. specialybė ir aukštasis (universitetinis) pedagoginis išsilavinimas;
6.2. aukštasis (universitetinis) pedagoginis išsilavinimas;
6.3. specialybė ir aukštasis neuniversitetinis (koleginis) pedagoginis išsilavinimas;
6.4. aukštasis neuniversitetinis (koleginis) pedagoginis išsilavinimas;
6.5. aukštasis (universitetinis) išsilavinimas;
6.6. aukštasis neuniversitetinis (koleginis) išsilavinimas;
6.7. vidurinis išsilavinimas.
7. Krūvį galima mažinti šiais atvejais:
7.1. sumažėjus mokinių skaičiui;
7.2. sumažėjus ugdymo plane pamokų skaičiui;
7.3. atėjus naujam mokytojui ( dirbančiam paliekamas 18 val. darbo krūvis).
8. Į darbą, nereikalaujantį kvalifikacijos, darbuotojai priimami pateikus prašymus.
9. Priimant į darbą reikalingi šie dokumentai:
9.1. prašymas;
9.2. soc. draudimo pažymėjimas (duomenys apie soc. draudimą);
9.3. pasas (asmens kortelė);
9.4. diplomas;
9.5. sveikatos pažyma.
10. Su darbuotojais sudaroma raštiška sutartis. Darbuotojai supažindinami su darbo saugos instrukcijomis, mokyklos nuostatais, teisėmis ir pareigomis, atsakomybe, pareiginėmis instrukcijomis, kolektyvine sutartimi, visomis taisyklėmis.
11. Vykstant etatų mažinimui, pirmumo teisę į darbą turi:
11.1. turintys reikiamą išsilavinimą;
11.2. turintys aukštesnę kvalifikacinę kategoriją;

11.3. turintys didesnį darbo stažą vienoje įstaigoje;
11.4. darbuotojai, kurių vienintelis pajamų šaltinis yra darbo sutartis mokykloje;
11.5. atsižvelgiant į šeimynines aplinkybes, šeimyninę – finansinę padėtį.
12. Visais atvejais darbuotojai iš darbo atleidžiami pagal Darbo kodeksą.

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS

13. Mokykloje nustatoma 5 darbo dienų savaitė.
14. Pamokų pradžią, pamokų ir pertraukų trukmę nustato ugdymo planas pagal Higienos normas. Pamokų ir pertraukų laikas kasmet tvirtinamas direktoriaus įsakymu.
15. Pamokų ir pertraukų laikas direktoriaus įsakymu gali būti trumpinamas, keičiamas šventinių, metodinių renginių ir posėdžių dienomis bei darbo sąlygoms neatitinkant sanitarinių higieninių normų reikalavimų.
16. Administracijai, etatiniams pedagoginiams darbuotojams ir aptarnaujančiam personalui nustatoma 8 valandų darbo diena ir 40 valandų darbo savaitė. Mokyklos sargų darbo laikas yra organizuojamas pagal suminę laiko apskaitą. Kitiems darbuotojams darbo laikas nurodomas darbo sutartyje.
17. Darbo režimas nustatomas darbo grafike, kurį patvirtina direktorius. Savavališkai darbo grafiką keisti draudžiama.
18. Jeigu darbuotojui reikia išeiti iš darbo dėl svarbių priežasčių anksčiau, jis privalo informuoti mokyklos direktorių, o jam nesant direktoriaus pavaduotoją ir gauti jo sutikimą.
19. Darbuotojas, negalintis atvykti į darbą laiku dėl bet kurios priežasties, privalo
skubiai informuoti mokyklos administraciją.
20. Susirgęs darbuotojas privalo nedelsiant pranešti administracijai.
21. Mokyklos darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos pagal grafiką arba šalių sutartu laiku Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka. Pedagogams atostogos paprastai suteikiamos mokinių atostogų metu.

V. DARBO UŽMOKESTIS, GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS

22. Darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka ir periodiškumas nustatomas su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje.
23. Priedai ir priemokos darbuotojams skiriamos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais.

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR ATESTAVIMAS

24. Gimnazijos mokytojų kvalifikacijos kėlimą ir atestavimą reglamentuoja galiojantis švietimo ministro įsakymas.

VII. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

25. Gimnazija, remdamasi Bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgia į mokinių, jų tėvų pageidavimus ir gimnazijos galimybes, sudaro gimnazijos ugdymo planą. Ugdymo planas reglamentuoja minimalų ir maksimalų mokymo(si) krūvį, mokomųjų dalykų skaičių, neformaliojo ugdymo organizavimą, pasirenkamųjų dalykų sąrašą, mokslo metų pradžią ir trukmę, atostogų laiką, savarankišką mokymą, klasių dalijimą į grupes, namų darbų skyrimą, mokinių krūvio reguliavimą, vertinimo principus.
26. Pamokų ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščiai:
26.1. pamokų tvarkaraščiai mokslo metams sudaromi iki rugsėjo 10 d., neformaliojo ugdymo – iki rugsėjo 15 d.. Už jų sudarymą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Tvarkaraščius tvirtina mokyklos direktorius;
26.2. mokiniams numatoma konkreti veikla ir vieta per „langus“;
26.3. tvarkaraštį keičia direktoriaus pavaduotoja ugdymui iki 12 val., kad būtų galima spėti informuoti mokinius. Keičiant pamokas turi būti numatyti neformaliojo ugdymo užsiėmimų pakeitimai, mokytojų darbo vieta, užtikrintas budėjimas ir pan. Apie pakeitimus tvarkaraštyje mokiniai ir mokytojai informuojami skelbimų lentoje, elektroniniame dienyne ir asmeniškai, pranešama tą dieną nesantiems mokytojams;
26.4. tvarkaraščio pakeitimai forminami atskiru dokumentu, kurį paruošia direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir tvirtina direktorius, numatoma konkreti veikla mokiniams per laisvas pamokas;
26.5. pamokos, klasės gali būti jungiamos tik tada, kai tai numato ugdymo, pamokos ar renginio planai;
26.6. draudžiama be mokyklos vadovų žinios keisti tvarkaraštį, jungti pamokas, klases.
27. Ugdoma klasėse, kabinetuose, dirbtuvėse, gamtoje, muziejuose, parodų salėse ir kitur:
27.1. mokytojams skiriama darbo vieta pažymima tvarkaraštyje;
27.2. klasių ir kabinetų raktai paliekami jiems skirtoje vietoje.
28. Laisvos nuo pamokų dienos bei darbo dienos mokinių atostogų metu mokytojams skiriamos savišvietai, kvalifikacijos kėlimui, dalyvavimui posėdžiuose bei susirinkimuose, metodinei veiklai, mokinių lankymui namuose, dokumentacijos, mokymo priemonių bei klasių ir kabinetų tvarkymui.
29. Mokytojas privalo dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose, jei jo darbovietė gimnazijoje yra pagrindinė ir jei jis tuo metu nedirba kitoj darbovietėj. Jei dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti mokytojų tarybos posėdyje, apie tai privalo informuoti mokyklos direktorių.

30. Pagrindinė ugdymo forma yra pamoka:
30.1. pedagogai gali rinktis kitas formas: seminarus, disputus, išvykas, ekskursijas, tarpmokyklines paskaitas, konsultacijas. Savo nuožiūra numato individualų, grupinį, savarankišką mokinių darbą;
30.2. gimnazijos vadovai privalo užtikrinti sklandžią mokinių ugdymo(si) veiklą, tikrinti pasiruošimą pamokai ir jos vedimo kokybę, turi teisę be įspėjimo lankytis pamokose ir kituose organizuojamuose užsiėmimuose;
30.3. pamokos vedamos pagal aprobuotus ilgalaikius planus, kurie skelbiami intranete mokytojo sukurtoje byloje. Planai rašomi laikantis kompiuterinio raštingumo, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimų. Konkrečiai pamokai mokytojas turi turėti dieninį pamokos planą;
30.4. pamokos bei neformaliojo ugdymo užsiėmimai, renginiai mokykloje vyksta pagal skambutį;
30.5. mokytojams draudžiama užtęsti ar trumpinti pamokas ir pertraukas, išeiti iš pamokos, per pamokas naudotis mobiliaisiais telefonais (ne darbo reikalais), užsiimti kitais pašaliniais darbais, išleisti be tėvų, klasių auklėtojų ar administracijos žinios iš pamokos mokinius, išvaryti juos iš klasės (išvaryti iš klasės mokiniai turi būti perduodami socialiniam pedagogui arba vadovams);
30.6. mokytojai privalo užtikrinti tvarką ir drausmę pamokoje, stebėti mokinius, neleisti jiems užsiimti pašaliniais darbais;
30.7. be administracijos sutikimo mokytojas bei klasės auklėtojas neturi teisės kviesti, leisti lankytis pamokose bei neformaliojo ugdymo renginiuose pašaliniams asmenims;
30.8. mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai vertinami, pusmečių įvertinimas fiksuojamas 10 balų sistema: 10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 7 – pakankamai gerai, 6 – patenkinamai, 5 – pakankamai patenkinamai, 4 – silpnai, 3 – blogai, 2 – labai blogai, 1 – nieko neatsakė, neatliko užduoties;
30.9. rašybos, skyrybos, gramatikos, žodyno ir kt. klaidos taisomos visų dalykų pamokose ir rašto darbuose, ir atsakinėjant žodžiu. Pagal nustatytą vertinimo tvarką į klaidas ir netvarkingai parašytą darbą atsižvelgiama vertinant mokinį;
30.10. pratybų knygas, kitą papildomą medžiagą pamokoms perka mokinys, jo tėvai, bet jų reikalingumas ir būtinumas nustatomas dalyko metodinėje grupėje.
31. Mokykla laiduoja organizacijų, būrelių, klubų, kursų, studijų įvairovę ir mokinių dalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje savarankiškumą. Tėvams pageidaujant, mokiniams gali būti rengiami mokami kursai, seminarai. Mokos dydį nustato mokyklos direkcija kartu su mokyklos taryba, laiduodama sąlygas juose mokytis ir nepasiturinčių šeimų vaikams.
32. II ir IV gimnazijos klasių mokiniai, baigiantys mokyklą, laiko kūno kultūros įskaitą arba kūno kultūros ženklo normatyvus.
33. Mokinių žinių įvertinimai, pamokos tema ir namų darbų turinys fiksuojami elektroniniame dienyne. Dienyną pildo ir tvarko mokytojai vadovaudamiesi elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais.
34. Rūpintis klasės reikalais skiriami auklėtojai ar kuratoriai, kurie pagal aplinkybes gali būti keičiami pasibaigus mokslo metams.

35. Darbų saugos ir saugaus elgesio instruktažus klasėse veda klasių auklėtojai (kuratoriai), dalykų mokytojai, ekskursijų vadovai.

36. Darbo krūvis kitiems metams numatomas baigiantis einamiems mokslo metams. Mokytojui nepilną krūvį galima skirti tik raštiškai jam sutikus.

37. Mokiniai bei mokinių tėvai turi teisę pageidauti pakeisti mokytoją ar klasės auklėtoją:

37.1. pageidavimas raštu pateikiamas mokyklos direktoriui;

37.2. pageidavimas svarstomas vadovų pasitarime ar klasės susirinkime, išsiaiškinamos priežastys ir, jei yra galimybė (leidžia darbo krūvis, yra, kas galėtų dirbti, ar pan.), mokytojas ar klasės auklėtojas gali būti keičiamas nepasibaigus mokslo metams;

37.3. jei nėra galimybių atsižvelgti į pageidavimą per mokslo metus, tai daroma skirstant darbo krūvį ar skiriant auklėtoją kitiems mokslo metams.

VIII. BUDĖJIMO TVARKA

38. Ugdymo proceso metu budėjimas (suaugusiųjų priežiūra) užtikrinamas visoje gimnazijoje ir jos teritorijoje.
39. Budėti skiriami valytojai, rūbininkai, naktiniai sargai, kiemsargiai.
40. Mokytojai budi pagal direktoriaus patvirtintą grafiką:
40.1. kiekvienas budintis mokytojas segi skiriamąjį ženklą;
40.2. budintis mokytojas užtikrina tvarką ir švarą per pertraukas, reikalauja laikytis mokinių elgesio taisyklių, stebi mokinių elgesį, privalo sutrukdyti įvykti konfliktams, incidentams, kitiems ekstremaliems, turto gadinimo atvejams;
40.3. budintis valgykloje mokytojas prižiūri tvarką ir drausmę valgykloje mokinių maitinimosi metu;
40.4. esant tvarkaraščio keitimams, budinčiojo mokytojo pareigas vykdo jį pavaduojantis mokytojas. Jei tokio nėra, direktoriaus pavaduotojas ugdymui pamokų keitimo tvarkaraštyje į tą budėjimo vietą paskiria kitą mokytoją.
41. Apie nelaimingą atsitikimą, traumą ar kitą incidentą bei sugadintą mokyklos inventorių budėtojai nedelsiant praneša mokyklos vadovams. Informuojami tėvai, esant reikalui, kviečiamos atitinkamos tarnybos (greitoji pagalba, policija ir pan.)
42. Visų klasių auklėtojai turi domėtis mokinių elgesiu per pertraukas.
43. Vaizdo kamerų įrašai naudojami tik reikalui esant, siekiant išsiaiškinti įvykusio incidento, konfliktinės situacijos ar kito įvykio priežastis. Įrašas peržiūrimas gavus direktoriaus leidimą.
44. Mokinių budėjimas vykdomas pagal mokinių savivaldos nutarimus.

IX. MAITINIMOSI IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKA

45. Maitinimas mokykloje organizuojamas kavinėje ir valgykloje. Kavinė ir valgykla dirba pagal patvirtintus grafikus.
46. Valgykloje bendrojo lavinimo klasių mokiniai pietus valgo po 3 pamokų.
47. Valgiaraščių sudarymą, maisto kokybę ir asortimentą prižiūri visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
48. Medicinos pagalbą teikia, švarą tikrina visuomenės sveikatos priežiūros specialistė vadovaudamasi „Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, pareigybės aprašymu“.
49. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė gali bet kuriuo metu patikrinti mokinio švarą, laikydamasi konfidencialumo principų, ir nešvariam mokiniui uždrausti lankyti mokyklą, kol pastarasis susitvarkys. Atsisakęs tikrintis mokinys laikomas netvarkingu ir jam taip pat draudžiama lankyti mokyklą, kol bus patikrinta jo švara.

X. NAUDOJIMOSI MOKYKLOS PATALPOMIS, TURTU, PATALPŲ IR INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS TVARKA

50. Klasėse ir kabinetuose sudaromi mokymo priemonių ir inventoriaus sąrašai. Už jų sudarymą atsakingas kabineto vadovas, už kontrolę – pav. administracijos ir ūkio reikalams.
51. Mokykloje kasmet atliekama inventorizacija. Komisija skiriama įsakymu.
52. Susidėvėjęs, pasenęs ar kt. turtas pateikiamas nurašyti inventorizacijos komisijai.
53. Informacinių technologijų klasės, kabinetai, gimnazijos salės, valgykla, kavinė, transportas ir kt. nuomojami ugdymui neprieštaraujančioms veikloms ir nustatytomis kainomis, kurias tvirtina Rokiškio savivaldybės taryba. Į nustatytą nuomos mokestį įeina atstatomosios lėšos.
54. Mokytojai dirba jiems skirtuose kabinetuose bei klasėse ir atsako už švarą, tvarką, inventorių, prietaisus ir įrengimus. Mokytojai turi reikalauti iš mokinių palaikyti švarą ir tvarką. Gimnazijos vadovai bet kuriuo metu gali tikrinti palaikomą švarą ir tvarką vietose, skirtose mokinių ugdymui(si).

XI. MOKINIŲ IŠVYKŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ, EKSKURSIJŲ TVARKA

55. Mokinių išvykų, turistinių žygių, ekskursijų tvarka nustatyta remiantis „Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu“, patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro
2005 m

. kovo 1 d. įsakymu Nr.ISAK-33.
56. Išvykas, turistinius žygius, ekskursijas organizuoja klasės auklėtojas, atskirų dalykų mokytojai. Organizuojantis skiriamas vadovu. Dalykų mokytojai renginius turi suderinti su klasės auklėtoju.
57. Ekskursijas, išvykas gali organizuoti ir neformaliojo ugdymo būrelių vadovai. Ekskursijos organizuojamos būrelio laiku arba po pamokų (išskyrus finansuojamą projektinę veiklą).
58. Ekskursijos vadovas:
58.1. paruošęs renginio planą, numatęs jo tikslus ir uždavinius, dalyvių kontingentą, vykdymo laiką ir trukmę, sudėtingumą, saugos priemones, sudaręs renginio sąmatą, numatęs šaltinius, pateikia jį tvirtinti mokyklos vadovui. Planas gali būti koreguojamas. Jis turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš dieną iki renginio suderinus su atsakingais darbuotojais;
58.2. gavęs leidimą ir išklausęs instruktažą, vadovas privalo supažindinti dalyvius su kelių eismo taisyklių ypatumais, elgesio kultūra autobuse, priešgaisrinės saugos, gamtosaugos priemonėmis, elgesio prie vandens telkinių naudojimosi taisyklėmis, asmens higienos taisyklėmis, pirmosios pagalbos teikimu ir naudojimusi pirmosios pagalbos vaistinėle, dalyvių teisėmis ir pareigomis. Dalyviai supažindinami pasirašytinai;
58.3. organizuodamas renginį vadovas numato, ką veiks nedalyvaujantys renginyje mokiniai, pasirūpina jų veikla, numato alternatyvinius sprendimus (pvz., ar bus išvyka, jei lis lietus). Vadovo pamokos tvarkaraštyje yra iškeičiamos. Rekomenduojama renginius organizuoti laisvą nuo pamokų dieną;
53.4. prieš išvykdamas vadovas turi pasirašytinai susipažinti su įsakymu dėl renginio.
54. Vadovo pavaduotojas (padėjėjas) privalo būti, kai grupėje yra daugiau kaip 15 mokinių. Jis turi turėti vadovavimo patirties. Vadovo pavaduotojo pareigos yra tokios pat, kaip ir grupės vadovo.

55. Rekomenduojama vadovo pavaduotoją skirti laisvą nuo pamokų dieną. Tik neturint galimybių, jis gali būti skiriamas savo pamokų laiku. Jo tvarkaraštis turi būti pakeistas.

56. Išvykų, žygių, ekskursijų dalyviai yra vienos klasės mokiniai. Galima jungtis paralelėms ar gretimoms klasėms. Kitų klasių mokinius priimti galima tik ypatingais atvejais, gavus tėvų leidimą ar prašymą, pritarus klasės auklėtojui ir patvirtinus sąrašą mokyklos vadovui. Jie taip pat turi būti instruktuojami. Elektroniniame dienyne ties išvykų, žygių, ekskursijų dalyvių rašomas „n“, pateisinamas dokumentas – direktoriaus įsakymas. Mokinių sąrašas sudaromas su pilnais vardais, nurodant klasę.
57. Kelionės dokumentas yra įsakymo nuorašas, patvirtintas renginio planas, atitinkantis visus reikalavimus, mokinių sąrašas. Šie dokumentai turi būti išduodami grupės vadovui. Be patvirtintų kelionės dokumentų išvykti draudžiama.
58. Vykstant į ekskursijas ir išvykas vadovaujamasi planais, kurie sudaromi derinant įvairių dalykų programas, atsižvelgiant į mokinių amžių bei ankstesniais metais lankytas vietas.
59. Po išvykos bei ekskursijų pateikiama informacija mokyklos tinklapyje, mokslo metų pabaigoje – metinėje klasės auklėtojo veiklos ataskaitoje.
60. Pramoginių išvykų ugdymo proceso metu organizuoti neleidžiama.

XII. MOKYKLOS PERSONALO DARBO TVARKA

61. Visi darbuotojai dirba pagal patvirtintus tvarkaraščius, grafikus, privalo laikytis darbų saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų, įstatymų, nuostatų, taisyklių, reglamentuojančių jų darbą.
62. Darbo grafikus, tvarkaraščius keisti ir vienam darbuotojui pavaduoti kitą be mokyklos vadovų žinios draudžiama.
63. Visiems darbuotojams sudaromos pareiginės instrukcijos, su kuriomis darbuotojai supažindinami pasirašytinai.
64. Daugiau negu vienas etatas darbuotojams skiriamas tik raštiškai sutikus dirbti daugiau kaip 40 valandų per savaitę, laikantis Žmonių saugos darbe įstatymo.
65. Esant nepertraukiamam darbui, darbuotojui draudžiama išeiti iš darbo nesulaukus pakaitos.
66. Laiku neatėjus pakaitai, apie tai darbuotojas turi informuoti vadovus, kurie imasi priemonių jį pakeisti.
67. Išvykdami svarbiais asmeniniais reikalais darbuotojai iš anksto raštu praneša administracijai.

68. Mokinių atostogų metu darbo grafikas, profilis ir pobūdis visiems darbuotojams gali būti keičiamas, neviršijant jo darbo krūvio ir atsižvelgiant į specialybę ir kvalifikaciją.

XIII. MOKYTOJŲ DARBO PAVADAVIMO TVARKA

69. Mokytojui susirgus, išvykus į komandiruotę ir kt. atvejais, jį pavaduoti skiriamas tos pačios ar artimos specialybės darbuotojas, jei leidžia jo turimas išsilavinimas, darbo krūvis ir tvarkaraštis.

70. Kitais atvejais pavaduoti priimamas naujas darbuotojas. Tik neradus galimybių užtikrinti ugdymo procesą, pamokos gali nevykti.

71. Kai per metus į kvalifikacijos kėlimo komandiruotes mokytojas buvo išvykęs ne daugiau kaip 5 dienas, jis gali vykti į komandiruotę per pamokas.

72. Jei nėra užtikrinamas pavadavimas, mokytojai į kvalifikacijos kėlimo komandiruotes neišleidžiami arba praleistas savo pamokas sutinka vesti kitu laiku.

73. Visais atvejais pavadavimas, išvykimas į komandiruotes forminamas direktoriaus įsakymu.

XIV. POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKA

74. Sprendžiant mokinio elgesio problemas bei taikant poveikio priemones vadovaujamasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu bei kitais LR teisės aktais.
75. Jei mokinio elgesys kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui, turtui, taip pat tyčinis, agresyvus, įžūlus elgesys, pažeidžiantis kitų asmenų garbę ir orumą, yra pasikartojantis, Gimnazijos darbuotojas, siekdamas užtikrinti bendruomenės narių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ir imtis šių veiksmų:

75.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą;

75.2. iškviesti Gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą asmenį;

75.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;

75.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus:

75.4.1. stovėti tarp mokinių gresiant atviram jų konfliktui;

75.4.2. stovėti prieš mokinį siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui;

75.4.3. vesti už rankos fiziškai apribojant mokinio veiksmus;

75.4.4. mokinio sulaikymas naudojamas tik siekiant nutraukti muštynes, save žalojantį elgesį, t.y. tik ekstremaliomis situacijomis.

76. Taikydamas numatytas poveikio priemones Gimnazijos darbuotojas atsižvelgia į mokinio sveikatos būklę, psichologinę savijautą, specialiuosius ugdymosi poreikius ir kitas poveikio priemonės parinkimui ir taikymui svarbias aplinkybes.
77. Poveikio priemonės taikomos tik tada, kai yra išnaudotos kitos priemonės ir švietimo pagalbos teikimo galimybės:
77.1. vesti individualūs pokalbiai su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) arba bent vienu iš jų;
77.2. mokinys svarstytas Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose;
77.3. mokiniui teiktos psichologo konsultacijos;
77.4. kitos priemonės ir švietimo pagalbos teikimas nedavė laukiamų rezultatų.
78. Apie mokinio daiktų patikrinimą ir panaudotus fizinius veiksmus turi būti informuojama raštu Gimnazijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) arba bent vienam iš jų, taip pat, esant būtinybei, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui ir (ar) teritorinei policijos įstaigai.
79. Mokyklos darbuotojas, įtaręs, kad mokinys Gimnazijoje ar jos teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas ar yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, turi vadovautis „Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas nustatymo organizavimo aprašu“ ir laikytis jame nurodytų veiksmų sekos.
80. Taikant poveikio priemones privaloma vadovautis „Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“ ir laikytis jose nurodytos veiksmų sekos.
81. Tėvai (globėjai) dėl poveikio netinkamų priemonių taikymo:
81.1. gali rašyti skundą Gimnazijos direktoriui;
81.2. gimnazijos direktorius įsakymu paskiria skundo nagrinėjimo komisiją;
81.3. komisija per savaitę išnagrinėjusi skunde nurodytas netinkamas poveikio priemones priima sprendimą:
81.3.1. skundą pripažįsta pagrįstu;
81.3.2. skundą pripažįsta nepagrįstu;
81.3.3. teikia išvadą Gimnazijos direktoriui;
81.3.4. komisijos nutarimas įforminamas protokolu.

XV. DRAUSMINĖ IR MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

82. Drausminė atsakomybė taikoma už teisės aktuose, taip pat vidiniuose įstaigos dokumentuose numatytų vidaus tvarkos, darbo tvarkos reikalavimų nevykdymą, darbo funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą, teisėtų mokyklos administracijos nurodymų nevykdymą.

83. Drausminė atsakomybė taikoma laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos.

84. Materialinės atsakomybės taikymo pagrindus ir tvarką nustato teisės aktai.

85. Už darbo drausmės pažeidimą, nerūpestingą pareigų neatlikimą, įstatymų, nuostatų, taisyklių nesilaikymą taikomos drausminės nuobaudos: pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo.

86. Pagrindas nuobaudai yra aktas, kitų institucijų (ministerijų, savivaldybių, švietimo skyriaus, policijos ir pan.) dokumentai.

87. Kiekviena drausminė nuobauda skiriama įsakymu ir pranešama darbuotojui pasirašytinai.

88. Jei per metus nuo nuobaudos skyrimo darbuotojui nebus paskirta nauja drausminė nuobauda, tai toks darbuotojas laikomas neturėjusiu nuobaudos.

89. Jei darbuotojas nepadarė naujo drausmės pažeidimo, gerai ir sąžiningai vykdė pareigas, tai įsakymu galima atšaukti jam skirtą nuobaudą, nelaukiant metų laiko.

XVI. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

90. Darbuotojams, kurie savo darbe pasiekia aukštų rezultatų, rodo iniciatyvą, reiškiama padėka.

91. Esant mokos fondo ir kitų lėšų ekonomijai, darbuotojams gali būti skiriamos premijos.

92. Premija skaičiuojama pagal gautą atlyginimą per išdirbtą laiką, už kurį skiriama premija.

93. Premijos dydis priklauso nuo mokos fondo ir kasmet gali keistis. Premiją skiria mokyklos direktorius.

94. Didesnė premija skiriama:

– mokytojams, paruošusiems mokinius, rajoninių olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojus ar prizininkus;

– darbuotojams, labai gerai atliekantiems savo pareigas, rodantiems iniciatyvą ir pasiekusiems žymių darbo rezultatų, gavusiems padėką;

– darbuotojams už papildomus neapmokėtus darbus.

95. Premija neskiriama:

– darbuotojams, turintiems nuobaudų;

– atleistiems iš darbo.

XVII. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

96. Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai reglamentuojami teisės aktuose ir specialiuose vidiniuose dokumentuose.

97. Darbuotojas privalo iki kiekvienų mokslo metų pradžios pasitikrinti sveikatą ir pateikti darbdaviui nustatytos formos medicininę pažymą apie sveikatos būklę.

98. Esant ypatingoms aplinkybėms (darbuotojui pateikus riboto darbingumo pažymėjimą, kilus pagrįstoms abejonėms dėl darbuotojo sveikatos būklės) darbdavys, siekdamas užtikrinti visų mokyklos bendruomenės narių interesų apsaugą, užtikrinančią saugią darbo aplinką, darbuotoją gali įpareigoti atlikti neeilinį pakartotinį sveikatos pasitikrinimą.

XVIII. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

99. Darbo sutarties nutraukimo pagrindai įvardijami, nutraukimo procedūros vykdomos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

XIX. DARBO GINČŲ NAGRINĖJIMAS

100. Darbo ginčai sprendžiami teisės aktuose nustatyta tvarka.

XX. NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS IR INTERNETU TVARKA

101. Gimnazijoje už informacijos tvarkymą mokyklos tinklapyje, e – dienyne, intranete atsakingas administratorius.
102. Kompiuteriuose programas diegia tik administratorius.
103. Mokykloje gali būti naudojama tik legali programinė įranga.
104. Veikiantis ir neužrakintas kompiuteris neturi būti paliekamas be priežiūros. Nenaudojamas kompiuteris per tam tikrą laiką privalo užsirakinti.
105. Kompiuteriai turi turėti prieigas „Mokinys“, „Mokytojas“.
106. Administratorius turi užtikrinti ribotą „Mokinio“ abonementą. Kompiuteriuose, kuriais naudojasi mokiniai, ribojama internetinių svetainių prieiga.
107. Mokytojai, mokiniai, baigę darbą, privalo uždaryti visas programas ir išsiregistruoti.
108. Rekomenduojama nepalikti savo dokumentų mokyklos kompiuteriuose, juos įsirašyti į kitas laikmenas.
109. Mokinių asmens duomenys e – dienyne tvarkomi pagal „Pavyzdines asmens duomenų tvarkymo mokyklose taisykles“.
110. Jei įstaigos kompiuteriai vadovo leidimu yra išsinešami namo, už juos atsakingas išsinešantis kompiuterį vartotojas.
111. Vartotojų teisės ir pareigos:
111.1. mokyklos darbuotojai gali dirbti su kompiuteriais mokytojų kambaryje, kabinetuose, skaitykloje;
111.2. mokiniai gali dirbti skaitykloje, informatikos kabinetuose;
111.3. mokyklos darbuotojai, mokiniai gali įrašyti surinktą medžiagą į savo atsineštas informacijos laikmenas (CD, DVD, USB atmintines);
111.4. išspausdinti reikiamą dokumentą, nuskaityti nuotrauką, paveikslėlį ar tekstą.
112. Mokyklos darbuotojai, mokiniai neturi teisės:
112.1. naudotis internetu ne informacijos paieškos tikslais (išskyrus interneto diskusijų forumus ir elektroninį paštą);
112.2. skaityti ir skleisti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, kurios platinimą draudžia Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai;
112.3. instaliuoti atsisiųstas programas nesuderinus su administratoriumi;
112.4. keisti naršyklių parametrus bei darbo aplinką;
112.5. savavališkai taisyti kompiuterį;
112.6. vartotojui draudžiama užsiimti veikla, kuri pažeidžia LR įstatymus bei tarptautines sutartis;
112.7. vartotojui draudžiama mokyklos kompiuterių tinklo išteklius naudoti komercinei veiklai.
113. Vartotojų atsakomybė:
113.1. vartotojai, padarę turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
113.2. vartotojai privalo laikytis etikos normų ir atsako už informaciją, pateiktą į kompiuterį.

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

114. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

115. Taisyklės taikomos visiems gimnazijos darbuotojams.

116. Taisyklės skelbiamos gimnazijos interneto puslapyje ir intranete.