Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo grupė

Jūratė Kavoliūnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, el.p.: juratekavoliuniene@gmail.com

Edita Zinkauskienė – socialinė pedagogė, el. p.: ezinkauskiene@gmail.com

Alia Melvydienė  – psichologė, el.p.: alia.melvydiene@gmail.com

Regina Baltušienė – bibliotekininkė

Vida Baužienė – bibliotekininkė

 

Profesinio informavimo ir orientavimo konsultacijų mokiniams, tėvams laikas

 

Vardas, pavardė, pareigos Savaitės diena Laikas Vieta
Jūratė Kavoliūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Trečiadienis

Penktadienis

15.15–16.00

14.20–15.05

Pavaduotojos kabinetas
Edita Zinkauskienė, socialinė pedagogė

 

Pirmadienis–ketvirtadienis

Penktadienis

12.45–14.45

 

8.00–10.00

Soc. pedagogės kabinetas
Alia Melvydienė, psichologė

 

Trečiadienis

Penktadienis

15.15–16.00

8.00–12.00

12.30–15.00

Psichologės kabinetas
Regina Baltušienė, Vida Baužienė, bibliotekininkės Pirmadienis–ketvirtadienis

Penktadienis

8.00–16.00

 

8.00–15.00

Skaitykla

 

Dėl konsultacijų kitu jums patogiu laiku galima tartis su specialistu individualiai.

 

Teikiama pagalba, paslaugos

Tema, veikla Laikas,

terminai

Vykdytojai
Klasių valandėlės
„Aš ir profesija“  – 5 kl.

„Mokymosi stiliai. Kaip įveikti sunkumus?“  – 5 kl.

„Asmeninės savybės – kelias į profesinę sėkmę“  – 6 kl.

„Profesijos vakar, šiandien ir rytoj“  – 6 kl.

„Mano gabumai“  – 7 kl.

„Mano ateities vizija“  – 7 kl.

„Profesijų pasaulis“ (filmų apie profesijas peržiūra, aptarimas)  – 5–8 kl.

„Mano profesiniai interesai“  – 8  kl.

„Profesijos profilis“  – 8  kl.

„Mano pasiekimai, vertybės, gyvenimo ir karjeros tikslai“  – Ig kl.

„Karjeros sprendimo modeliai“  – Ig kl.

„Studijų sritys, kryptys, programos“  – IIg kl.

„Profesinės karjeros planavimas“ – IIg kl.

„Lietuvos aukštosios mokyklos“  – IIIg kl.

„Profesinio mokymo įvairovė ir galimybės “ – IIIg kl.

„Darbo rinka: mano norai ir galimybės“  – IVg kl.

„Brandos egzaminų pasirinkimas ir dermė su profesinėmis studijomis“  – IVg kl.

Pagal integruoja-mų programų klasės valandėlių tvarkaraštį J. Kavoliūnienė
Pažintiniai vizitai, ekskursijos
Išvykos į  į verslo ir pramonės įmones, aukštąsias ir profesines mokyklas, Studijų mugę ir kt., susitikimai su profesijų atstovais, buvusiais mokiniais.

http://www.mukis.lt/mod/sarasai/pvo/imones

Pagal klasių auklėtojų planus Klasių auklėtojos
Susitikimai su aukštųjų ir profesinių mokyklų dėstytojais, studentais, atstovais.

 

Spalis – gegužė J. Kavoliūnienė
Tyrimai, karjeros kompetencijų vertinimas
5–IVg kl. mokinių karjeros paslaugų poreikių tyrimas (apklausa). Rugsėjis J. Kavoliūnienė
IIg kl.  mokinių diferencinis diagnostinis ir  tyrimas (individualūs testai). Sausis A. Melvydienė,
Karjeros planų sudarymas – 6,8,IIg kl. II pusmetis J. Kavoliūnienė
Konsultacijos mokiniams, tėvams
Individualios ir grupinės konsultacijos: karjeros plano sudarymas, individualaus mokymosi plano sudarymas, informavimas apie švietimo įstaigas, mokymo ir studijų programas, mokymo formas, įgyjamas kvalifikacijas, priėmimo taisykles, darbo rinkos prognozes. Visus metus J. Kavoliūnienė
Individualios ir grupinės konsultacijos: profesiniai  polinkiai, interesai, gabumai, asmeninės savybės. Visus metus A. Melvydienė
Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, išaiškinimas, nukreipimas tikslinėms profesinio orientavimo konsultacijoms, mokymosi motyvacijos koregavimas (sistemingas mokymosi rezultatų aptarimas su mokiniu, tėvais, mokytojais; individualių mokymosi sutarčių sudarymas ir vykdymas; pasiruošimo pamokoms, mokymosi veiklos pamokoje stebėjimas). Visus metus E. Zinkauskienė
Profesinio orientavimo informacijos kaupimas, sklaida
Spausdintos informacijos apie įvairias švietimo institucijas, profesijas kaupimas, pateikimas. Visus metus V. Baužienė,

R. Baltušienė

Profesinio orientavimo informacijos atranka, skleidimas elektroninėje erdvėje (gimnazijos tinklalapyje). Visus metus J. Kavoliūnienė
Tėvų švietimas
„Karjeros planavimas: profesijų įvairovė ir pasirinkimo galimybės“ – Ig kl.

„ Individualaus mokymosi plano sudarymas“ – IIg kl.

„ Darbo rinka. Aukštojo ir profesinio mokymo galimybės“ – IIIg kl.

„ Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas. Priėmimas į aukštąsias ir profesines mokyklas“ – IVg kl.

Pagal klasių auklėtojų planus J. Kavoliūnienė