Ugdymo turinio atnaujinimas

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindamos projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, vykdo bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo turinio atnaujinimą.

Pagrindinės reformos vykdymo priežastys

Šiuo metu ugdymas per daug fragmentinis, orientuotas į pavienių faktų ir žinių atkartojimą, bet ne į naujų idėjų kūrimą ir kūrybiškų sprendimų paiešką. Ugdymo turinyje trūksta XXI a. reikalingų  kompetencijų, tokių kaip kritinis mąstymas, komandinis darbas, sprendimų priėmimas. Mokinių pasiekimų vertinimas pernelyg remiasi momentiniais testais ir egzaminais, bet nevertina mokinio kūrybinio potencialo, gebėjimo spręsti problemas, bendradarbiauti ir nesukuria prielaidų sukaupti pasiekimų įrodymų procese ir juos pripažinti.

Ugdymo turinio atnaujinimo kryptys

Atnaujinant ugdymo turinį numatoma:

 stiprinti asmens vertybinių nuostatų, socialinių ir emocinių gebėjimų, pasitikėjimo savo galiomis, atsparumo, kūrybiškumo ugdymą;
 sistemiškai įtraukti pasitikėjimo, pagarbos ir tolerancijos kitokiai nuomonei, kultūrų įvairovei, tautinės savimonės, pilietiškumo, demokratinio dialogo kultūros ir darnaus vystymosi nuostatų ugdymą;
 sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnių pasiekimų, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus; mokomųjų dalykų turiniu ugdyti kompetencijas;
 prasmingai įtraukti aktualų turinį, skirtą mokinių kompetencijoms ugdyti; numatyti ugdymo(si) galimybes įvairiuose kontekstuose;
 įtvirtinti sąsajas tarp ugdymo programų ir dalykų; užtikrinti ugdymo tikslų, turinio įgyvendinimo ir pasiekimų vertinimo dermę.

Visą informaciją bei naujienas apie ugdymo turinio atnaujinimą rasite tinklapyje: https://www.mokykla2030.lt/