Sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūros paslaugas teikia sveikatos priežiūros specialistė Regina Ingelevičienė,

El. p.:  reginaingel@yahoo.com, tel.: 8 615 65 457

 

Darbo laikas

 

Pirmadienis       8.00–12.00, 12.45–16.00

Antradienis       8.00–12.00, 12.45–17.00

Trečiadienis      8.00–12.00, 12.45–17.00

Ketvirtadienis   8.00–12.00, 12.45–17.00

Penktadienis     8.00–12.00, 12.45–14.45

 

Teikiama pagalba, paslaugos

Metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveiktos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas, sklaida
Individualios konsultacijos mokiniams, tėvams, mokytojams, besikreipiantiems pagalbos arba matant konkrečią problemą. Visus metus
Metodinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas. Visus metus
Dalyvavimas gimnazijos tarybos, mokyklos administracijos, tėvų, mokinių susirinkimuose ir  informacijos apie problemas, susijusias su mokinių sveiktos išsaugojimu ir stiprinimu pateikimas. Esant poreikiui
Stendo, skirto sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais, įrengimas, pildymas. Kartą per mėnesį
Mokinių, rengiančių informaciją stendams, lankstinukams ar informacinių technologijų svetainėms, konsultavimas. Visus metus
Pasaulio sveikatos organizacijos dienų renginių gimnazijoje inicijavimas, organizavimas. Ne mažiau kaip kartą per metus
Informacinės medžiagos aktualiais sveikatos stiprinimo klausimais parengimas ir platinimas. Visus metus
Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant
Dalyvavimas ,,Sveikuolių sveikuolio“ konkurse. Spalis
Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius
Individualios konsultacijos mokiniams, tėvams, mokytojams dėl sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių formavimo Visus metus
Mokinių asmens higienos patikrinimai. Kartą per ketvirtį
Mokinių susitikimų su sveikatos specialistais aktualiais sveikos gyvensenos ir higienos klausimais organizavimas. Ne mažiau kaip kartą per metus
Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą
Specialistų, atsakingų už mokinių maitinimą, sveikos mitybos klausimais konsultavimas. Visus metus
Tikrinimas, ar maitinama pagal parengtus valgiaraščius Kasdien
Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas
Mokyklos patalpų valymo kokybės vertinimas, tikrinimas, ar naudojamos tik gamintojų paženklintos, leistinos valymo priemonės. Kartą per mėnesį
Mokyklos aplinkos dėl atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas:

patalpų apšvietimas,

patalpų mikroklimato rėžimas,

 

 

Žiemos sezonu

Šildymo sezonu

Pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas
Traumų, įvykstančių ugdymo proceso metu bei pakeliui į mokyklą ir iš jos, registracija. Visus metus
Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas
Informacijos mokyklos administracijai apie ugdymo proceso neatitikimą higieniniams reikalavimams teikimas. Visus metus
Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams
Duomenų apie mokinių kūno kultūros grupes TAMO sistemoje pateikimas. Rusėjo-spalio mėnesiais
Kūno kultūros mokytojų informavimas apie mokinių galimybes dalyvauti sporto varžybose, remiantis jų sveikatos pažymomis, užtikrinti mediko dalyvavimą mokyklos sporto renginiuose Visus metus
Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei pateikimas mokyklos bendruomenei
Informacijos apie mokinių sveikatą rinkimas, kaupimas ir analizė Rugsėjo-spalio mėnesiais
Duomenų pateikimas visuomenės sveikatos centrams ir kitoms institucijoms. Visus metus
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje
Mokytojų (klasių auklėtojų) ir tėvų informavimas apie vaikų profilaktinių patikrinimų rezultatus Lapkričio mėn.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra Visus metus
Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių nustatymas
Rizikos veiksnių (padidėjusio kraujospūdžio, antsvorio it t.t.) registravimas. Visus metus
Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas
Siūlymų sprendžiant mokinių psichologines ir socialines problemas teikimas. Visus metus
Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką
Mokinių vakcinacijos kalendoriaus įgyvendinimas ir vykdymo priežiūra. Visus metus
Informacijos apie profilaktinių skiepijimų svarbą bei skiepijimo kalendorių mokyklos stende pateikimas.
Informacijos visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje
Informacijos VSC įtarus apsinuodijimą ar užkrečiamą ligą mokykloje teikimas. Esant susirgimui
Užkrečiamos ligos įtarimo ar apsinuodijimo atvejus registravimas.
Visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje
VSC specialistų nurodytų priešepideminių priemonių vykdymą ir atlikti jų vykdymo priežiūros organizavimas. Visus metus
Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas
Pirmosios medicinos pagalbos įvykus nelaimingam atsitikimui teikimas. Esant reikalui
Pranešti mokinio tėvams apie įvykį, esant reikalui, iškviesti greitąją pagalbą ar palydėti mokinį į sveikatos priežiūros įstaigą Esant reikalui
Besidominčių mokinių mokymo teikti pirmąją medicinos pagalbą organizavimas. Visus metus
Pirmos med. pagalbos rinkinių komplektacijos tikrinimas sporto salėse, technologijų, chemijos, fizikos kabinetuose, mokyklos administracijos informavimas apie rastus trūkumus. informuoti mokyklos administraciją Rugsėjo, vasario mėn
Tėvų švietimas
„Saugokime vaiko akis“ –  5– 8 kl. Pagal klasių auklėtojų planus
„Sveika mityba“ – 5–8 kl.
„Sveikata – brangiausias turtas“ – 5–8 kl.
„Mokyklinė kuprinė“ – 5,6 kl.
„Pedikuliozė“ –5–8, I¬–IVg